Obowiązki organów spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działają organy, które mają swoje określone obowiązki.

Wyróżniamy trzy rodzaje organów w spółce z o.o.:

1) Zgromadzenie wspólników
Do kompetencji zgromadzenia należy m.in.:
– podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki,
– wybór członków pozostałych organów spółki i określenie jaki będzie sposób reprezentacji spółki przez zarząd,
– podejmowanie uchwał w sprawie zmian spółki,
– decyzja o rozwiązaniu, rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności spółki i sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

2) Zarząd
Obowiązki, które spoczywają na zarządzie to:
– prowadzenie spraw spółki,
– reprezentacja spółki we wszystkich czynnościach sądowych oraz pozasądowych.

3) Organy nadzorczo-kontrolne:
a) Rada Nadzorcza i/lub
b) Komisja Rewizyjna.

Do obowiązków rady nadzorczej należy:
– stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach,
– badanie sprawozdania z działalności spółki i sprawozdania finansowego.

Do obowiązków komisji rewizyjnej należy:
– ocena sprawozdań i wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
– złożenie corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to rodzaj spółki kapitałowej, której funkcjonowanie uwarunkowane jest w Kodeksie Spółek Handlowych.

Główne cechy spółki akcyjnej:
– umowa spółki musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego,
– wspólnicy spółki, tj. akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki,
– spółka dysponuje osobowością prawną,
– minimalny kapitał zakładowy musi wynosić 100 000 złotych,
– akcje dzielą się na zwykłe i uprzywilejowane,
– spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tworzenie spółki akcyjnej:
– zawarcie tzw. aktu założycielskiego oraz utworzenie statutu,
– uregulowanie kapitału zakładowego,
– powołanie organów spółki oraz rady nadzorczej,
– wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

PLUSY I MINUSY PROWADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ
Zalety:
– brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
– proste sprawdzanie wiarygodności spółki.
Wady:
– kosztowny i czasochłonny proces rejestracji i likwidacji,
– konieczność prowadzenia pełnej księgowości,
– skomplikowana biurokracja.

Poprzedni wpis: Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej!

Zalety i wady spółki komandytowo-akcyjnej

Na początku myślę, że warto napisać, iż najważniejszą różnicą pomiędzy spółką komandytową, a spółką komandytowo-akcyjną jest sposób nabywania kapitału przez emitowanie akcji.

Zalety spółki komandytowo-akcyjna:
– wyłączona odpowiedzialność akcjonariuszy za wszelkie zobowiązania spółki,
– możliwość rozbudowania przedsiębiorstwa na większe rozmiary,
– łatwość w pozyskiwaniu kapitału poprzez emitowanie akcji,
– przyznanie komplementariuszom prawa decydowania o sprawach spółki,
– skala działalności ten spółki nie jest w żaden sposób ograniczona,
– jest to spółka chroniona przez prawo.

Wady spółki komandytowo-akcyjnej:
– konieczne zgromadzenie kapitału zakładowego w wysokości 50 000 zł,
– występuje pełna i solidarna odpowiedzialność komplementariuszy,
– obowiązkowe prowadzenie pełnej księgowości,
– wymagane jest sporządzenie statutu w postaci aktu notarialnego,
– działanie akcjonariuszy w imieniu spółki jest możliwe w oparciu o pełnomocnictwo,
– istnieje możliwość prowadzenia wielu rodzajów przedsiębiorstw.

10 faktów o spółce jawnej

  1. Spółka jawna to spółka osobowa, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą.
  2. Posiada ona tzw. “ułomną osobowość prawną”. Oznacza to, iż nie ma osobowości, lecz zdolność prawną.
  3. Spółka jawna ma obowiązek zawarcia w nazwie nazwiska co najmniej jednego wspólnika oraz oznaczenia “spółka jawna”, bądź “sp.j.”.
  4. Nie obowiązuje tu żaden minimalny kapitał zakładowy.
  5. Umowa zawierana jest zawsze przez wszystkich wspólników w formie pisemnej.
  6. Spółka jawna posiada własny majątek składający się z wniesionych do niej wkładów oraz i nabyte przez nie w czasie ich istnienia dóbr.
  7. Często używa się skrótu dla spółki jawnej, czyli “sp.j.”.
  8. Wspólnicy solidarnie w równej mierze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
  9. Każdy wspólnik ma prawo do reprezentacji spółki jawnej. Wyjątkiem jest pozbawienie go tego prawa na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, bądź zawarcie takiego postanowienia w umowie spółki.
  10. Koszty rejestracji spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym są stosunkowo niskie.