Spółka partnerska

Więcej na temat sprzedaży spółek – TUTAJ!

Spółka partnerska jest spółką tworzoną w celu wykonywania wolnego zawodu przez wspólników (partnerów) w spółce prowadzącej działalność pod własną nazwą. Zawody, które mogą być wykonywane w takiej spółce są ściśle określone. Należą do nich między innymi lekarze, notariusze, księgowi, aptekarze, architekci, biegli rewidenci. Listę zawodów można znaleźć na wielu stronach internetowych.

– Jeśli chodzi o odpowiedzialność, to partner nie ponosi jej za zobowiązania spółki powstałe w wyniku wykonywania wolnego zawodu przez pozostałych partnerów.

– Partnerem może być tylko osoba fizyczna.

– W nazwie spółki musi pojawić się nazwisko co najmniej jednego wspólnika i oznaczenie partner lub partnerzy czy też spółka partnerska (dopuszczalny skrót sp. p.).

– Obowiązuje wpis tej spółki do rejestru przedsiębiorców w KRS.

– Umowę spółki zawiera się w formie aktu notarialnego.

– Spółka nie posiada osobowości prawnej, jedynie zdolność prawną.

10 faktów o spółce jawnej

  1. Spółka jawna to spółka osobowa, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą.
  2. Posiada ona tzw. “ułomną osobowość prawną”. Oznacza to, iż nie ma osobowości, lecz zdolność prawną.
  3. Spółka jawna ma obowiązek zawarcia w nazwie nazwiska co najmniej jednego wspólnika oraz oznaczenia “spółka jawna”, bądź “sp.j.”.
  4. Nie obowiązuje tu żaden minimalny kapitał zakładowy.
  5. Umowa zawierana jest zawsze przez wszystkich wspólników w formie pisemnej.
  6. Spółka jawna posiada własny majątek składający się z wniesionych do niej wkładów oraz i nabyte przez nie w czasie ich istnienia dóbr.
  7. Często używa się skrótu dla spółki jawnej, czyli “sp.j.”.
  8. Wspólnicy solidarnie w równej mierze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
  9. Każdy wspólnik ma prawo do reprezentacji spółki jawnej. Wyjątkiem jest pozbawienie go tego prawa na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, bądź zawarcie takiego postanowienia w umowie spółki.
  10. Koszty rejestracji spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym są stosunkowo niskie.