Czy udzielenia informacji o spółce można odmówić?

Wspólnicy spółek mają prawo kontrolowania tego, co dzieje się w spółce oraz w jaki sposób jest ona prowadzona. Czy zawsze mają prawo wiedzieć w jaki sposób funkcjonuje spółka? Zarząd spółki ma prawo odmówić udzielenia informacji i udostępnienia ksiąg oraz dokumentów spółki w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że wspólnik może wykorzystać […]

Różnice między spółkami osobowymi a kapitałowymi.

Spółka osobowa jest spółką prawa handlowego, której działalność opiera się na więzi między jej wspólnikami. W odróżnieniu od spółek kapitałowych, nie ma możliwości otworzenia jednoosobowej spółki osobowej. Z ogólnej charakterystyki należy wiedzieć, że spółki osobowe są jednostkami organizacyjnymi posiadającymi zdolność prawną, co pozwala na samodzielne uczestniczenie w obrocie gospodarczym, jednak […]

Proces przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę

Osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą może zostać przekształcona w jednoosobową spółkę kapitałową – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. W momencie, gdy spółka zostanie przekształcona, na spółkę przechodzą prawa oraz obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego oraz jego prawa i obowiązki administracyjnoprawne. Warto wspomnieć o tym, że przekształcany przedsiębiorca […]

Rodzaje postępowania upadłościowego

Wyróżniamy w polskim prawie: 1. upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego; 2. upadłość z możliwością zawarcia układu. 1. Ten rodzaj postępowania upadłościowego polega na zbyciu majątku upadłego wchodzącego w skład masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli z uzyskanych w ten sposób funduszy. Upadły jest pozbawiony prawa zarządu i dysponowania swoim majątkiem – […]

O fundacji – najważniejsze informacje

Fundacja to forma organizacji pozarządowej. Jej najważniejszym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut mówiący o regułach dysponowania kapitałem. Fundacje po stowarzyszeniach stanowią drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych. Fundacja jest bezosobowa, czyli nie jest uzależniona od osób fizycznych. W Polsce fundacje działają w oparciu […]

Prawa wspólników w spółce z o.o.

Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób zwanych wspólnikami. Odpowiadają oni za zobowiązania spółki w sposób ograniczony. Ta forma prawna jest najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców. Liczba wspólników posiadających udziały w spółce może być dowolna. Prawa wspólników – prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu wspólników – prawo głosu […]

Zalety i wady spółki komandytowo-akcyjnej

Na początku myślę, że warto napisać, iż najważniejszą różnicą pomiędzy spółką komandytową, a spółką komandytowo-akcyjną jest sposób nabywania kapitału przez emitowanie akcji. Zalety spółki komandytowo-akcyjna: – wyłączona odpowiedzialność akcjonariuszy za wszelkie zobowiązania spółki, – możliwość rozbudowania przedsiębiorstwa na większe rozmiary, – łatwość w pozyskiwaniu kapitału poprzez emitowanie akcji, – przyznanie […]