Organy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Prowadzenie działalności w tej formie posiada wiele korzyści, z których przedsiębiorcy chętnie korzystają. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy.

Zgromadzenie wspólników.
Jest organem uchwałodawczym oraz decyduje o najważniejszych sprawach spółki. Zgromadzenie wspólników tak jak zarząd spółki jest organem niezbędnym do istnienia spółki z o.o. . Dokonuje wyboru członków pozostałych organów spółki oraz decyduje o rozwiązaniu spółki.

Zarząd spółki.

Jest organem wykonawczym. Może składać się z jednego lub wielu członków. Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Członek zarządu może być odwołany uchwałą wspólników lub przez uprawniony podmiot.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna.
Są to organy nadzorczo – kontrolne w spółce. Mają one za zadanie sprawować nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach. Organy te są nieobowiązkowe w określonych przypadkach.

Skutki podatkowe przekształcenia spółki

Spółka kapitałowa to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, która najczęściej wykorzystywana jest w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw oraz w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych.

Spółka osobowa należy do spółek prawa handlowego, której działalność oparta jest na osobistych relacjach wspólników oraz prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firma. Spółki osobowe to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna.

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową sprawia, że powstają skutki podatkowe związane z jej amortyzacją. Jakie?
Należy pamiętać o tym, że spółka kapitałowa nie ma prawa amortyzowania środków trwałych, które zostały wniesione na pokrycie kapitału zapasowego. Jedynym rozwiązaniem umożliwiającym pozyskanie korzyści podatkowych jest przekształcenie spółki kapitałowej w osobową.

Spółka kapitałowa – odpisy amortyzacyjne

W przypadku, gdy wspólnicy spółki wnoszą aport do spółki kapitałowej w celu pozyskania udziałów lub akcji, to w późniejszym efekcie przekształcają ją w spółkę osobową. Warto pamiętać o tym, że jeżeli wartość wnoszonego majątku jest większa niż wartość nominalna obejmowanych w zamian udziałów lub akcji, to nadwyżka trafia nie na kapitał zakładowy spółki kapitałowej, lecz na kapitał zapasowy. To pozwala na zmniejszenie przychodu powstającego u wspólnika obejmującego udziały lub akcje.
Spółka kapitałowa, która otrzymała aport nie ma z tego niestety korzyści. Artykuł 16 ust.1 pkt 63d ustawy o CIT nie daje możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych odliczanych od części aportu trafiającej na kapitał zapasowy. To sprawia, że spółka zobligowana jest do częściowego pomniejszenia przychodów o odpisy amortyzacyjne.
Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową
Przekształcenie spółki pozwala na pozyskanie większych korzyści. Dlaczego? W spółkach osobowych majątek jest jeden, bez podziału na kapitały. W związku z tym przekształcenie spółki sprawia, że podatnikiem podatku dochodowego z tytułu działalności gospodarczej przestaje być spółka, a stają się wspólnicy, którzy proporcjonalnie do prawa udziału w zysku ustalają swoje przychody i koszty.

WAŻNE:

Odpisy dokonywane przez wspólników nie mogą być wyższe od tych, których dokonywała przekształcona już spółka kapitałowa.

Po przekształceniu spółki wspólnicy mają obowiązek kontynuowania metody amortyzacji, oraz przyjęcia tej samej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy mogą być dokonywane od całej wartości wniesionego środka trwałego lub wartości niematerialnej bądź prawnej.

Zbycie udziałów spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych, to oznacza, że każdy ze wspólników zobligowany jest do wniesienia wkładu pokrywającego kapitał zakładowy. W ten sposób wspólnicy pozyskują udziały.

Czym jest udział w spółce z o.o.?

Zgodnie z przepisami prawa handlowego udział to podstawowy element wyznaczający pozycję prawną wspólnika spółki z o.o.. Udział jest to z jednej strony ułamek kapitału zakładowego o pewnej wartości pieniężnej, z drugiej wysokość praw i obowiązków w spółce.

Zbycie udziału w spółce
Udziały spółki mogą być przedmiotem czynności prawnej o charakterze rozporządzającym, w wyniku której następuje jego zbycie w całości lub w części. Każdy wspólnik posiadający udział ma prawo do zbycia jego całości lub części.

Zbycie części udziału

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość zbycia części udziału. Warto pamiętać o tym, że w wyniku tej czynności nie mogą powstać udziały o wartości nominalnej niższej aniżeli minimalne ustawowe minimum, czyli 50 złotych.

Umowa zbycia udziałów

Zbycie udziałów lub części jest regulowane umową sprzedaży, darowizny bądź też zamiany. Zbycie udziałów powinno być dokonywane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.

Zgoda spółki potrzebna na zbycie udziałów

Jeżeli zbycie udziałów musi zostać poprzedzone udzieleniem zgody spółki, to w takiej sytuacji udzielona jest ona przez zarząd w formie pisemnej. Jeżeli zgoda nie została udzielona, to sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie udziałów tylko jeżeli istnieją ważne powody. W takim przypadku sąd rejestrowy wyznacza spółce termin w celu przedstawienia innego nabywcy.