Prawo własności do nieruchomości – spółka jawna

Wspólnicy spółki jawnej czasem stają przed dylematem, co zrobić, aby wnieść prawo własności nieruchomości do spółki.

Odpowiedzi na to pytanie Sąd Najwyższy udzielił w postanowieniach z dnia 14 stycznia 2015 roku (II CSK 85/14) oraz 25 listopada 2015 roku (II CSK 723/14).
Postanowienia te mówią:
1) W przypadku, gdy przedmiotem wkładu jest nieruchomość wówczas wymaga się zawarcia umowy spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej, a następnie zawarcia odrębnej umowy przenoszącej wartość nieruchomości w formie aktu notarialnego.
2) Sąd uznał za budzące uzasadnione wątpliwości poglądy głoszące konieczność zawieranie umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego oraz wskazujące na konieczność zawarcia dodatkowej umowy w formie aktu notarialnego, której przedmiotem jest zobowiązanie do wniesienia wkładu niezależnego od umowy spółki zawartej w zwykłej formie.

Reasumując, wnosząc nieruchomość do spółki powinieneś zawrzeć umowę w zwykłej formie pisemnej i sporządzić odrębną umowę przeniesienia własności u notariusza.  

Spółka jawna

Więcej informacji o spółkach na naszej stronie głównej!

Spółka jawna, w przeciwieństwie do cywilnej, jest spółką handlową, co oznacza, że jej funkcjonowanie jest określone w Kodeksie Spółek Handlowych. Jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka handlowa dysponuje osobowością prawną, czyli jest uprawniona do podejmowania we własnym imieniu decyzji i czynności prawnych, ponadto posiada też zdolność sądową, czyli może występować jako strona w procesach sądowych. W prowadzeniu tego rodzaju spółki bardzo ważny jest kolegialny cel wspólników.

Założenie spółki jawnej jest niewiele dłuższe niż spółki cywilnej i także wiąże się z koniecznością sporządzenia odpowiedniej umowy, w której koniecznie znajdować powinny się:
– określenie przedmiotu działalności, a także adres siedziby firmy,
– określenie wielkości wkładu wniesionego przez poszczególnych wspólników,
– czas trwania danej spółki (jedynie w przypadku gdy jest to określone).

10 faktów o spółce jawnej

  1. Spółka jawna to spółka osobowa, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą.
  2. Posiada ona tzw. “ułomną osobowość prawną”. Oznacza to, iż nie ma osobowości, lecz zdolność prawną.
  3. Spółka jawna ma obowiązek zawarcia w nazwie nazwiska co najmniej jednego wspólnika oraz oznaczenia “spółka jawna”, bądź “sp.j.”.
  4. Nie obowiązuje tu żaden minimalny kapitał zakładowy.
  5. Umowa zawierana jest zawsze przez wszystkich wspólników w formie pisemnej.
  6. Spółka jawna posiada własny majątek składający się z wniesionych do niej wkładów oraz i nabyte przez nie w czasie ich istnienia dóbr.
  7. Często używa się skrótu dla spółki jawnej, czyli “sp.j.”.
  8. Wspólnicy solidarnie w równej mierze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
  9. Każdy wspólnik ma prawo do reprezentacji spółki jawnej. Wyjątkiem jest pozbawienie go tego prawa na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, bądź zawarcie takiego postanowienia w umowie spółki.
  10. Koszty rejestracji spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym są stosunkowo niskie.