Odwołanie prokurenta spółki

Zacznijmy od tego, czym jest prokura? To rodzaj pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę, które musi zostać zgłoszone we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Prokurent po jej ustanowieniu ma możliwość podejmowania działań w imieniu spółki. Czy wspólnicy spółki mogą odwołać prokurenta? Wspólnicy spółki mogą zrezygnować z udzielonej prokury w przypadku, gdy zauważą, że podejmowane […]

Prokurent w spółce z o.o.

Kim jest prokurent? To pełnomocnik handlowy przedsiębiorcy, którym może zostać każda osoba fizyczna pod warunkiem, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. UWAGA! Prokurentem nie może zostać członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki z o.o. Prokura zostaje udzielona na piśmie, jest to obowiązek konieczny, aby miała ona moc prawną. […]

Prokurent, a spółka z o.o.

Prokura to pełnomocnictwo, które udziela się osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Udziela jej przedsiębiorca dysponujący wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Prokura stanowi wyłącznie umocowanie do wykonywania pewnych czynności, nie nakłada jednak na osobę obowiązku działania w imieniu przedsiębiorcy. Jak zatem wygląda odpowiedzialność prokurenta? Do odpowiedzialności za […]