Rodzaje postępowania upadłościowego

Wyróżniamy w polskim prawie: 1. upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego; 2. upadłość z możliwością zawarcia układu. 1. Ten rodzaj postępowania upadłościowego polega na zbyciu majątku upadłego wchodzącego w skład masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli z uzyskanych w ten sposób funduszy. Upadły jest pozbawiony prawa zarządu i dysponowania swoim majątkiem – […]