Kapitał zapasowy w spółce

Kapitał zapasowy ma na celu pokrycie ewentualnych strat. Przeznacza się na niego co najmniej 8% zysku za określony rok obrotowy do momentu aż osiągnie on ⅓ wartości kapitału zakładowego.

Na cel ten przekazywane są nadwyżki powstałe w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz dopłaty regulowane przez akcjonariuszy domagających się w zamiany uprawnień ich dotychczasowych akcji.

Do rozdysponowywania kapitałem zapasowym uprawnione jest walne zgromadzenie. Z tego tytułu muszą zostać jednak pokryte straty wykazane w sprawozdaniu finansowym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest zobowiązana do utworzenia kapitału zapasowego. Wymagane jest wyłącznie gromadzenie środków na pokrycie kapitału zakładowego. Utworzenie kapitału zapasowego jest dozwolone jednak kodeks w żaden sposób nie określa reguł jego powstawania i funkcjonowania. Kluczowe w tym zakresie będą zatem postanowienia umowy spółki oraz uchwały podejmowane przez zgromadzenie wspólników.

Wkład niepieniężny do spółki – nieruchomości

Kapitał zakładowy w spółce odgrywa niezmiernie istotną rolę. Z tego względu ustala się środki majątkowe niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej i spełnienia celów określonych w umowie. Udziały, które stanowią kapitał zakładowy określają również pozycję poszczególnych wspólników w spółce oraz są gwarancją zabezpieczenia interesów przyszłych wierzycieli.

Kapitał zakładowy można pokryć zarówno środkami pieniężnymi, jak i aportami. Wkładem niepieniężnym mogą być prawa zbywalne, jak również świadczenie usług bądź pracy. Bardzo popularnym wkładem do kapitału są nieruchomości, zarówno gruntowe, zabudowane, budynkowe, lokalowe, jak i niezabudowane.

Aby przedsiębiorca mógł wnieść nieruchomość jako aport do spółki musi dysponować następującymi tytułami:
-prawo własności,
-udział we współwłasności,
-prawo użytkowania wieczystego,
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Co jednak bardzo ważne, aportem nie mogą być dzierżawa bądź najem nieruchomości, a także służebności gruntowe oraz osobiste hipoteki.

aport

Chcesz założyć firmę? Zobacz jak to zrobić -> KLIK