Ewidencja przedsiębiorców od marca 2018 r.

Planowane jest wprowadzenie nowego projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Celem wprowadzania nowych zmian jest usprawnienie funkcjonowania instytucji dostarczających informacji o podmiotach oraz umożliwiających wejście przyszłym przedsiębiorcom na rynek.
Jeżeli nowelizacja ustawy wejdzie w życie to przedsiębiorcy będą mieli możliwość umieszczenia informacji w CEIDG o udzielonych pełnomocnictwach oraz prokurentach.

W kwestii zawieszania działalności gospodarczej również pojawią się zmiany:
przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie mógł zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na dowolny okres lub bezterminowo;
w przypadku spółki cywilnej zawieszenie będzie skuteczne, gdy działalność zawieszą wszyscy wspólnicy.

Nowe przepisy zwalniają również przedsiębiorców z opłat dotyczących złożenia wniosku w CEIDG.

Przedsiębiorca zostanie wykreślony z CEIDG w przypadku:
– trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
– utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej,
– gdy wpisu dokonano z naruszeniem prawa.

Kup spółkę i pozyskaj dotację  

 

Wady i zalety spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najbardziej popularną formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nie bez powodu tak wiele osób wybiera spółkę z o.o.. Przed jej rejestracją warto jednak zapoznać się nie tylko z zaletami, ale także z jej negatywnymi aspektami.

Rozliczenie spółki z ZUS

Wspólnicy spółek samodzielnie opłacają za siebie składki na ubezpieczenia społeczne. Co jednak istotne, kwota ta nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Wspólnicy spółek za wyjątkiem spółki cywilnej nie mogą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, a więc od 30% minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli spółka nie zatrudnia pracowników wówczas każdy ze wspólników samodzielnie przygotowuje i przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe. W takim wypadku do ZUS tylko i wyłącznie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za siebie. Wspólnik spółki jest wtedy płatnikiem składek na własne ubezpieczenie. Jest zatem zobowiązany do zgłoszenia się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA.

W przypadku rozliczania składek za inne osoby spółka rozliczać je powinna na osobnym komplecie rozliczeniowym.

Rodzaje postępowania upadłościowego

Wyróżniamy w polskim prawie:
1. upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego;
2. upadłość z możliwością zawarcia układu.

1.
Ten rodzaj postępowania upadłościowego polega na zbyciu majątku upadłego wchodzącego w skład masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli z uzyskanych w ten sposób funduszy. Upadły jest pozbawiony prawa zarządu i dysponowania swoim majątkiem – musi go wskazać i wydać syndykowi. Syndyk zobowiązany jest do dokonania likwidacji masy upadłości za pośrednictwem sprzedaży składników w postaci przedsiębiorstwa, ruchomości bądź nieruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie albo zbycie innych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości. Uzyskane fundusze zostają podzielone między wierzycieli na podstawie planu podziału. Po dokonaniu wszystkich tych czynności sąd upadłościowy stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego, a upadły odzyskuje prawo do dysponowania majątkiem.

2.
Ten rodzaj postępowania upadłościowego prowadzony jest gdy wierzyciele są zainteresowani w utrzymaniu przedsiębiorstwa upadłego, którego funkcjonowanie stwarza możliwość zaspokojenia choćby części ich wierzytelności. Masą upadłości zarządza co do zasady upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego. Ważne jest to, że przedsiębiorstwo upadłego nadal funkcjonuje.
Upadły, wierzyciel lub nadzorca są zobowiązani do zgłoszenia propozycji układowych. Po wykonaniu odpowiedniego układu sąd stwierdza ten fakt postanowieniem, a upadły odzyskuje prawo do dysponowania majątkiem.

Po ogłoszeniu upadłości sąd upadłościowy może zmienić tryb postępowania upadłościowego pod warunkiem zaistnienia odpowiednich przesłanek.

Przedmiot Działalności Gospodarczej

Dowiedz się więcej na temat spółek !

****

Każdy, kto decyduje się na otworzenie własnej firmy w pewnym etapie będzie musiał dokonać wyboru odpowiedniego PKD, czyli określenia przedmiotu działalności gospodarczej.

Czym jest PKD?
Skrót ten oznacza „Polską Klasyfikację Działalności”. To zbiór wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które funkcjonują w gospodarce narodowej. Każdy rodzaj działalności posiada swój własny kod.

Dzięki PKD mamy możliwość sporządzenia odpowiednich statystyk oraz ewidencji. Kody służą klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.

Gdzie znaleźć informacje o PKD?
Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest strona Głównego Urzędu Statystycznego.

Absolutorium

Absolutorium to określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego.

Udzielenie absolutorium = stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym.

Istota absolutorium to brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie do programu czy składu organu wykonawczego.

Absolutorium jest jedną z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym. W Polsce według przepisów prawa Sejm może kontrolować rząd. Rada Ministrów zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o zadłużeniu państwa w terminie do 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego. Sejm podejmuje w ciągu 90 dni uchwałę dotyczącą udzielenia lub odmowy absolutorium.

Jeżeli Rada Ministrów nie uzyskała absolutorium, musi podać się do dymisji.

Dywidenda w spółce akcyjnej i spółce publicznej – zmiany!

Pierwszego stycznia 2017 weszły w życie nowe zasady dotyczące wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych i spółkach publicznych. Zmiany dotyczą terminu wypłaty zysku przez udziałowców danych podmiotów. Poprawka usuwa wszelkie niejasności, gdyż zgodnie z art.348 § 2 “uchwałę̨ o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu” Co więcej, dzień dywidendy w spółkach publicznych może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż 5 dni i nie później niż 3 miesiące od dnia powzięcia uchwały. Zmiana ta jest ściśle związana z charakterystyką cyklu rozliczeniowego transakcji spółki w obrocie zorganizowanym. Umożliwi zatem podejmowanie świadomych decyzji związanych z obrotem akcjami spółek w okresie niedalekim do dnia dywidendy.

Siedziba i adres spółki z o.o.

Siedziba oraz adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj uważany jest za to samo, jednak tak nie jest. Różnica między siedzibą i adresem spółki widoczna jest najczęściej, w przypadku, gdy istnieje konieczność zmiany siedziby lub adresu. Siedziba spółki może zostać zmieniona jedynie w drodze zmiany umowy spółki, natomiast zmiana adresu spółki wymaga jedynie podjęcia uchwały o zmianie adresu przez zarząd.

Siedzibą spółki z o.o. jest miejscowość, w której swoją siedzibę ma organ zarządzający. Miasto powinno znajdować się na terenie Polski. W wyjątkowej sytuacji siedziba może być gdzie indziej, jednak musi to wynikać z umowy spółki lub z przepisów ustawy. W siedzibie odbywa się zgromadzenie wspólników. Jest ona także bardzo istotna podczas wyboru właściwego sądu rejonowego.

Adres spółki z o.o. jest doprecyzowaniem pojęcia siedziby, gdyż oznacza określenie nazwy ulicy oraz numeru lokalu. Adres uchwalany jest przez wspólników spółki z o.o. w odpowiedniej uchwale.

Prokurent, a spółka z o.o.

Prokura to pełnomocnictwo, które udziela się osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Udziela jej przedsiębiorca dysponujący wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Prokura stanowi wyłącznie umocowanie do wykonywania pewnych czynności, nie nakłada jednak na osobę obowiązku działania w imieniu przedsiębiorcy.

Jak zatem wygląda odpowiedzialność prokurenta?
Do odpowiedzialności za zobowiązania spółki pociągnięci mogą być wyłącznie członkowie zarządu i to wówczas gdy egzekucja z majątku spółki stanie się bezskuteczna. Można zatem uznać że prokurenta nie można pociągnąć do odpowiedzialności. Prokurent może ponosić wyłącznie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, jakie określa Kodeks Cywilny.