Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy

Dlaczego warto opłacać ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy?

Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest fakultatywne. Tylko od zleceniobiorcy zależy, czy chce opłacać na nie składkę. Jeżeli wyrazi chęć podlegania pod dobrowolne chorobowe, w razie niezdolności do pracy uzyska prawo do świadczenia z ZUS-u, wśród których wymienia się:
– zasiłek chorobowy,
– zasiłek macierzyński,
– zasiłek opiekuńczy,
– świadczenie rehabilitacyjne.
Należy jednak pamiętać, że takie oświadczenie można uzyskać dopiero po okresie wyczekiwania, czyli nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. W tym przypadku wynosi on 90 dni. Co istotne okres wyczekiwania nie ma zastosowania dla zasiłku macierzyńskiego, świadczenie to przysługuje od pierwszego dnia podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie zgłasza zleceniobiorca. Należy pamiętać, że do tego ubezpieczenia można przystąpić wyłącznie, gdy podlega się obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu). Zleceniobiorca może zgłosić chęć podlegania pod to ubezpieczenie w dowolnym momencie trwania umowy.

Co warto wiedzieć na temat spółki komandytowej?

Spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik, a drugi posiada ograniczoną odpowiedzialność. Jakie inne informacje są istotne przy zakładaniu spółki komandytowej?

1. Wspólnikami w spółce komandytowej mogą zostać osoby fizyczne i prawne.

2. W tej spółce występują dwa rodzaje wspólników – minimum jeden komplementariusz i minimum jeden komandytariusz.

3. Ten sam wspólnik nie może być w tym samym momencie komplementariuszem oraz komandytariuszem.

4. Spółka komandytowa jest firmą, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, przy czym firma tej spółki powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy.

5. Umowa działalności gospodarczej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

6. Ustawa przewiduje, że komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki.

Finansowanie działalności spółki

Często przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie biznesu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastanawiają się skąd pozyskać środki na finansowanie podejmowanych przez nią działań.

1. POŻYCZKA DLA SPÓŁKI WŁASNEJ WSPÓLNIKA
Pożyczka, czyli procedura polegają na tym, że jedna strona daje pieniądze, a druga zwraca je ratalnie lub całościowo w określonym terminie. Najczęściej pożyczka obarczona jest odsetkami oraz prowizją.

Ten sposób finansowania spółki jest korzystny, ponieważ spółka zwolniona jest z konieczności opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Warto jednak pamiętać, że ten sposób finansowania spółki sprawia, że odsetek nie można wrzucić w koszty spółki.

Istotną kwestią również jest to, że zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu lub prokurentem wymaga zgody zgromadzenia wspólników.

2. DOPŁATY
Kolejnym sposobem na pozyskanie środków umożliwiających realizację działań są dopłaty. To stosunek korporacyjny, obowiązek wspólnika wynikający z właściwego zapisy w umowie spółki. Istotne jest to, aby umowa konkretnie określała maksymalną granicę obowiązku dopłat.

Dopłaty są nieoprocentowane i podlegają uiszczeniu oraz zwrotowi na podstawie uchwały wspólników.
W tym sposobie finansowania spółki konieczne jest uiszczenie 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czym jest czysta spółka z o.o.?

Określenie to używane jest kiedy mowa o spółce, która nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej. Nie posiada także historii kredytowej ani zadłużenia. Kupno gotowej i czystej spółki dla przyszłego przedsiębiorcy jest oszczędnością czasu. Właściciel nie musi tracić czasu na rejestrację spółki. Oprócz tego ma możliwość zlecenia prowadzenia księgowości firmie, która się tym zajmuje. Dzięki temu nie musi martwić się o formalności i ma możliwość na stały dostęp do swoich finansów.

Zakup gotowej i czystej spółki z o.o. to bezpieczny i nowoczesny sposób na założenie działalności. Nie jest ona związana żadnymi umowami, ani nie posiada zadłużeń, nie trzeba więc martwić się o dodatkowe wydatki. Przyszły właściciel firmy może także zlecić firmie rejestrację i prowadzenie wszelkiej dokumentacji, dzięki czemu będzie mógł korzystać ze swojej firmy bez martwienia się o zmieniające się przepisy czy rozliczenia.

Podsumowując, jest to idealne rozwiązanie dla przyszłych przedsiębiorców, którzy pragną rozpocząć działalność. Ponadto cenią sobie czas i wygodę. Kupno spółki nie musi wiązać się z niepotrzebnym stresem i bieganiem po urzędach. Oferujemy sprzedaż spółek a także rejestrację i e-księgowość.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!

zakup-spolki

Odwołanie prokurenta spółki

Zacznijmy od tego, czym jest prokura?
To rodzaj pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę, które musi zostać zgłoszone we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Prokurent po jej ustanowieniu ma możliwość podejmowania działań w imieniu spółki.

Czy wspólnicy spółki mogą odwołać prokurenta?
Wspólnicy spółki mogą zrezygnować z udzielonej prokury w przypadku, gdy zauważą, że podejmowane przez prokurenta czynności stwarzają realne ryzyko funkcjonującemu na rynku podmiotowi.

W jaki sposób odwołać prokurenta?
Odwołanie prokurenta powinno zostać poprzedzone złożeniem odpowiedniego wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prokurent musi w odpowiednim czasie zostać poinformowany o odwołaniu. Z momentem doręczenia prokurentowi pisma z odwołaniem stanie się ono skuteczne, o ile w odwołaniu nie zastrzeżono późniejszego terminu.

Z wnioskiem do KRS wspólnicy powinni dostarczyć również dokumenty świadczące o odwołaniu prokury oraz dowód wpłaty opłat od wniosku.

5 sposobów dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników

  1. Pożyczka – popularną formą dofinansowania spółki jest udzielenie pożyczki przez wspólnika. Jej atutem jest to, że środki w ten sposób uzyskane mogą od razu zostać wykorzystane. Należy pamiętać, że udzielenie pożyczki nie oznacza powiększania kapitału zakładowego. Kolejną zaletą udzielenie pożyczki przez wspólnika jest zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych.

  2. Dopłaty – umowa spółki może zobowiązywać wspólników od dokonania dopłat, czyli zwiększenie ich świadczeń na rzecz spółki. Dopłaty powinny być uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Dopłaty tak jak pożyczki nie wymagają rejestracji w KRS i stanowią środki, którymi zarząd może swobodnie dysponować. Po wniesieniu ich do spółki nie zwiększa się kapitał zakładowy.

  3. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki – może polegać albo na zwiększeniu ilości udziałów, albo na podwyższeniu ich wartości nominalnej. Podwyższenie kapitału następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, które wskazują maksymalną wysokość podwyższenia i jego terminu. Udziały wspólnicy obejmują za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

  4. Kapitał zapasowy – wspólnicy mogą wnieść do spółki środki także w formie kapitału zapasowego. Jeżeli wspólnik obejmuje udział po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę środków przelewa się do kapitału zapasowego.

  5. Zysk netto spółki, który udziałowcy mają prawo pozostawić w spółce – zysk netto spółki z o.o. jest zazwyczaj wypłacany udziałowcom w formie dywidendy, chyba, że zgromadzenie wspólników danej spółki z o.o. podejmuje uchwałę, że cały lub część zysku pozostaje w spółce, aby zwiększyć jej kapitał zakładowy.

Odwiedź również naszą stronę główną

Kowenanty finansowe

Kowenanty finansowe to stwierdzenie pochodzące z angielskiego sformułowania financial covenants, które można przetłumaczyć jako”zobowiązania finansowe”. Takie tłumaczenie jest jednak trochę mylące, ponieważ kowenanty w istocie stanowią zapewnienie danego podmiotu o tym, że określone wskaźniki finansowe, będą utrzymywać się na ustalonym poziomie lub w ramach ustalonych widełek.

Kowenanty najczęściej można spotkać  w umowach, które dotyczą finansowania dłużnego, przykładowo w umowie kredytu, leasingu czy faktoringu.

Konwenty zakładają, że przez cały okres trwania finansowania dłużnego, kredytobiorca utrzymywać będzie stan swoich finansów na określonym poziomie. Z punktu widzenia kredytobiorcy, kowenanty stanowią sposób monitorowania kondycji finansowanego podmiotu, a przez to terminowej spłaty zobowiązań.

Przykłady kowenantów:

  • wypłata dywidendy,
  • niewypłacalność emitenta,
  • niedokonanie w terminie płatności z tytułu obligacji innych wyemitowanych serii,
  • zmiana profilu działalności emitenta,
  • naruszenie wskaźnika finansowego.

Numer REGON

Pojęciem numeru REGON określamy numer identyfikacyjny składający się z dziewięciu cyfr.

W rejestrze REGON możemy pozyskać informacje na temat aktualnych informacji o podmiotach gospodarki narodowej. Prowadzony jest on w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne,
– jednostki lokalne ww. podmiotów.

WAŻNE:
Osoby fizyczne mają numer REGON przypisany raz na zawsze, przy pierwszej rejestracji w rejestrze. Jeżeli po zlikwidowaniu działalności podejmą kiedykolwiek nową działalność (taką samą lub inną), ich 9-cyfrowy numer REGON pozostanie niezmieniony.

O czym informuje REGON?                                                                                              Numer REGON składa się obecnie z dziewięciu cyfr. Poszczególne cyfry w numerze REGON przedstawiają inne informacje. Dwie pierwsze cyfry wskazują na wyróżnienie terytorialne danego podmiotu. Kolejnych sześć cyfr jest charakterystycznym numerem seryjnym. Ostatnia cyfra w REGON jest cyfrą kontrolną.

 

numer REGON

Obowiązki likwidatora spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z wyznaczeniem konkretnych likwidatorów. Zazwyczaj są to członkowie zarządu wskazani przez zgromadzenie wspólników. Zdarza się też, że osoba likwidatora jest z góry określona w umowie spółki.

Jakie są obowiązki likwidatora spółki z o.o.?
Pierwszym krokiem w otwarciu likwidacji spółki jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Protokół z zebrania, razem z uchwałą, powinien zostać złożony w sądzie rejestrowym w terminie do siedmiu dni od podjęcia decyzji o likwidacji.

Koniecznym krokiem jest ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednocześnie likwidatorzy powinni wezwać wszystkich wierzycieli spółki do zgłoszenia ewentualnych roszczeń (w terminie do 3 miesięcy od ogłoszenia).

Kolejnym obowiązkiem likwidatorów jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji (nie później, niż 15 dni po podjęciu uchwały). Dalsze czynności likwidacyjne wiążą się z koniecznością zamknięcia wszystkich interesów spółki – upłynnieniem majątku, rozwiązaniem umów, ściągnięciem należności i wypełnieniem zobowiązań wobec wierzycieli.

Końcowy etap likwidacji polega na podziale majątku między wspólników. Może się to odbyć tylko w sytuacji, gdy wszystkie wierzytelności zostały uregulowane lub odpowiednio zabezpieczone. Następnie, konieczne jest złożenie wniosku o wykreślenie spółki z o.o. z KRS.

Udziały w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. to, inaczej mówiąc, ułamki jej kapitału zakładowego. Wiążą się z posiadaniem konkretnych praw i obowiązków.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą, lecz nie muszą być równe. Ta kwestia powinna zostać uregulowana już na etapie tworzenia umowy spółki. Jeżeli wartości poszczególnych udziałów są różne, to jeden wspólnik może posiadać tylko jeden udział. W przypadku, gdy wartość nominalna udziałów jest taka sama. To możliwe jest posiadanie większej ich ilości.

Wielkość posiadanych udziałów bezpośrednio wpływa na “władzę” w spółce. Zdanie wspólnika z przeważającą ilością udziałów jest zawsze bardziej znaczące od innych, dlatego zazwyczaj dąży się do posiadania udziałów o jak najwyższej wartości.

Jeżeli umowa spółki przewiduje posiadanie tylko jednego udziału, to może on zostać podzielony – w tym przypadku jego część zostaje w rękach dotychczasowego właściciela, a druga część przechodzi na nabywcę. Suma wartości obu tych części musi się pokrywać z wartością wyjściowego udziału.

Jeśli wspólnicy posiadają większą liczbę udziałów, to pewna ich liczba może zostać odsprzedana, jednak w tej sytuacji nie zachodzi żaden podział.