Przedmiot Działalności Gospodarczej

Dowiedz się więcej na temat spółek !

****

Każdy, kto decyduje się na otworzenie własnej firmy w pewnym etapie będzie musiał dokonać wyboru odpowiedniego PKD, czyli określenia przedmiotu działalności gospodarczej.

Czym jest PKD?
Skrót ten oznacza „Polską Klasyfikację Działalności”. To zbiór wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które funkcjonują w gospodarce narodowej. Każdy rodzaj działalności posiada swój własny kod.

Dzięki PKD mamy możliwość sporządzenia odpowiednich statystyk oraz ewidencji. Kody służą klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.

Gdzie znaleźć informacje o PKD?
Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest strona Głównego Urzędu Statystycznego.

Absolutorium

Absolutorium to określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego.

Udzielenie absolutorium = stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym.

Istota absolutorium to brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie do programu czy składu organu wykonawczego.

Absolutorium jest jedną z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym. W Polsce według przepisów prawa Sejm może kontrolować rząd. Rada Ministrów zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o zadłużeniu państwa w terminie do 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego. Sejm podejmuje w ciągu 90 dni uchwałę dotyczącą udzielenia lub odmowy absolutorium.

Jeżeli Rada Ministrów nie uzyskała absolutorium, musi podać się do dymisji.

Dywidenda w spółce akcyjnej i spółce publicznej – zmiany!

Pierwszego stycznia 2017 weszły w życie nowe zasady dotyczące wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych i spółkach publicznych. Zmiany dotyczą terminu wypłaty zysku przez udziałowców danych podmiotów. Poprawka usuwa wszelkie niejasności, gdyż zgodnie z art.348 § 2 “uchwałę̨ o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu” Co więcej, dzień dywidendy w spółkach publicznych może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż 5 dni i nie później niż 3 miesiące od dnia powzięcia uchwały. Zmiana ta jest ściśle związana z charakterystyką cyklu rozliczeniowego transakcji spółki w obrocie zorganizowanym. Umożliwi zatem podejmowanie świadomych decyzji związanych z obrotem akcjami spółek w okresie niedalekim do dnia dywidendy.

Siedziba i adres spółki z o.o.

Siedziba oraz adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj uważany jest za to samo, jednak tak nie jest. Różnica między siedzibą i adresem spółki widoczna jest najczęściej, w przypadku, gdy istnieje konieczność zmiany siedziby lub adresu. Siedziba spółki może zostać zmieniona jedynie w drodze zmiany umowy spółki, natomiast zmiana adresu spółki wymaga jedynie podjęcia uchwały o zmianie adresu przez zarząd.

Siedzibą spółki z o.o. jest miejscowość, w której swoją siedzibę ma organ zarządzający. Miasto powinno znajdować się na terenie Polski. W wyjątkowej sytuacji siedziba może być gdzie indziej, jednak musi to wynikać z umowy spółki lub z przepisów ustawy. W siedzibie odbywa się zgromadzenie wspólników. Jest ona także bardzo istotna podczas wyboru właściwego sądu rejonowego.

Adres spółki z o.o. jest doprecyzowaniem pojęcia siedziby, gdyż oznacza określenie nazwy ulicy oraz numeru lokalu. Adres uchwalany jest przez wspólników spółki z o.o. w odpowiedniej uchwale.

Prokurent, a spółka z o.o.

Prokura to pełnomocnictwo, które udziela się osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Udziela jej przedsiębiorca dysponujący wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Prokura stanowi wyłącznie umocowanie do wykonywania pewnych czynności, nie nakłada jednak na osobę obowiązku działania w imieniu przedsiębiorcy.

Jak zatem wygląda odpowiedzialność prokurenta?
Do odpowiedzialności za zobowiązania spółki pociągnięci mogą być wyłącznie członkowie zarządu i to wówczas gdy egzekucja z majątku spółki stanie się bezskuteczna. Można zatem uznać że prokurenta nie można pociągnąć do odpowiedzialności. Prokurent może ponosić wyłącznie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, jakie określa Kodeks Cywilny.

Księga akcyjna w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna jest formą spółki kapitałowej opierającej się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał składa się z wkładów założycieli, którzy po jego pokryciu stają się współwłaścicielami spółki.

Spółki akcyjne funkcjonują na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Spółka akcyjna nabywa osobowość prawną z momencie wpisania jej do rejestru przedsiębiorców.

Księga akcyjna jest zbiorem akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którą w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej obowiązany jest prowadzić zarząd tej spółki. Spółka ma możliwość powierzenia prowadzenia tej księgi bankowi lub domowi maklerskiemu.

Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego.

W księdze akcyjnej wpisywane jest imię i nazwisko albo firma (nazwa) oraz siedziba i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, a także wysokość dokonanych wpłat.

Akcjonariusze mają dostęp do informacji zawartych w księdze.

Rejestracja spółki z o.o. online – krok po kroku

Spółka z o.o. jako jedna z niewielu spółek może zostać założona za pośrednictwem Internetu. Wymogi co do założenia spółki z o.o. online są bardzo podobne, jak przy zakładaniu spółki tradycyjnie. Jednak przebieg tego procesu jest inny. Oto jak krok po kroku założyć spółkę z o.o. przez Internet:

 – Rejestracja użytkowników w systemie eMS,
– Przygotowanie niezbędnych danych do rejestracji spółki z o.o. (nazwa, dane adresowe, właściwy sąd rejestrowy, lista wspólników),
– Wprowadzenie danych do formularzy wniosków oraz zdefiniowanie przedmiotu działalności powstającej spółki,
– Wygenerowanie dokumentów i wniosku,
– Podpisanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego.
– Opłacenie wniosku za pomocą systemu eCard (wpis do KRS oraz ogłoszenie w MSiG),
– Przesłanie wniosków do właściwego sądu rejestrowego.

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet odbywa się na specjalnej stronie przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest ona możliwa od początku 2012 roku. Spółka zostaje zarejestrowana w ciągu maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do sądu rejonowego. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością online pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, ale także pieniądze, gdyż podczas rejestracji działalności obecność notariusza nie jest konieczna.

Ważne! Rejestrując spółkę z o.o. przez Internet wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą mieć tylko formę pieniężną!

spolka-z-o-o-online

Gotowa spółka zwiększa szansę na dotacje

Coraz więcej osób decyduje się na pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Dlaczego? Dodatkowe środki finansowe pozwalają zarówno założyć biznes jak i rozwinąć już istniejący.

O dotację z UE ciężko. Przekonało się o tym wielu beneficjentów, którzy zdecydowali się złożyć wniosek. W jaki sposób zwiększyć swoje szansę na dofinansowanie?

Dotacje z UE są chętniej przyznawane osobom, które działają już na rynku, czyli nie są nowicjuszami. Właściwym rozwiązaniem dla wielu osób są spółki stażowe, które zwiększają szansę na pozyskanie dofinansowania.

Czym są spółki stażowe?
Spółki stażowe to spółki, które zostały zarejestrowane wcześniej, ale posiadają czystą historię gospodarczą. To bezpieczny sposób na szybkie otworzenie firmy, ponieważ pozwala pominąć proces rejestracji spółki. Zakup umożliwia prowadzenie firmy w jeden dzień. Spółki posiadają kompletną dokumentacją rejestracyjną, co daje gwarancję tego, że spółka została założona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.