Umowa sprzedaży udziałów w spółce

Sporządzenie umowy sprzedaży udziałów w spółce stanowi pierwszy krok na drodze ich zbycia. Jest to dokument, który aby być prawomocnym, musi zostać poświadczony notarialne. Notariusz nie jest jednak osobą, która zajmuje się jego sporządzeniem lub w jakikolwiek sposób odpowiada za jego treść. Osobą, która jest odpowiedzialna za przygotowanie umowy sprzedaży […]

Zwołanie zgromadzenia wspólników

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zwołuje co do zasady zarząd. Dokonuje tego za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zawiadomienie może być także wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie […]

Chcę wypłacić dywidendę ze spółki – jak to zrobić?

Naturalne jest, że przy zakładaniu działalności gospodarczej w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakładamy, że firma generować będzie zysk. Następnie dochód może zostać zainwestowany lub wypłacony na rzecz wspólników w formie dywidendy. Środki finansowe, które posiada spółka z o.o. mogą zostać wypłacone na rzecz wspólników pod różnymi tytułami prawnymi – […]

Jak wystawić fakturę uproszczoną?

Fakturę uproszczoną przedsiębiorca może wystawić w sytuacji, gdy kwota należności, która zostanie wskazana na fakturze ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro. Możliwość wystawienia faktury uproszczonej przewiduje ustawa o podatku od towarów i usług. Możliwość wystawienia faktury uproszczonej nie jest uzależniona od tego, czy dany podatnik jest […]

Sprawozdanie finansowe bez podpisu – czy to w ogóle jest możliwe?

Roczne sprawozdanie finansowe złożyć muszą wszystkie podmioty gospodarcze, które prowadzą zgodnie z prawem księgi rachunkowe, niezależnie od tego czy konieczność ta wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości lub z samodzielnego wyboru przedsiębiorcy. Do 31 marca każdy podmiot gospodarczy prowadzący księgowość na podstawie ksiąg rachunkowych sporządzić musi sprawozdanie finansowe, a następnie […]

Działalność nierejestrowa – kto może nie rejestrować firmy?

Każda działalność osoby fizycznej wymaga posiadania wpisu w rejestrze VAT. Rejestrem właściwym dla osób fizycznych jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Wymóg zarejestrowania przedsiębiorstwa wynika zarówno z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak i z dniem wejścia w życie ustawy o Prawie Przedsiębiorców. W życie weszła jednak […]

Remanent likwidacyjny w firmie a podatek VAT

Rozpoczęcie procedury likwidacyjnej wymaga spełnienia określonych obowiązków, do których należy: – złożenie formularza CEIDG-1 w Urzędzie Gminy, – dostarczenie do US zgłoszenia VAT-Z informującego o zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych, – sporządzenie remanentu likwidacyjnego. W przypadku likwidacji działalności spółki lub zaprzestania działalności przez osobę fizyczną opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji […]

Czym jest konwersja wierzytelności?

Niektórym wydawać się może, że jeżeli przedsiębiorstwo zaczyna upadać, to praktycznie już nic nie można zrobić. Czasami jednak zamiast zakończyć działalność gospodarczą lepiej jest walczyć o jej przetrwanie. Ratunkiem przed likwidacją może być np. dokonanie konwersji na akcje lub udziały. Konwersja wierzytelności Spółka, która w danej chwili nie ma możliwości […]

Zgromadzenie wspólników stanowi obligatoryjny organ?

Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Władza w przedsiębiorstwie, jaką posiadają wspólnicy to między innymi podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym zarówno dla firmy, jak i jej wspólników. Wszystkie inne organy natomiast delegowane są do pełnienia określonych funkcji właśnie przez zgromadzenie. Jaką więc władzę sprawuje się w […]

Na czym polega sprzedaż gotowych spółek?

Często procedura rejestracyjna kojarzona jest z czasochłonnym oraz długotrwałym procesem rejestracyjnym. Z tego powodu coraz większą popularnością cieszy się sprzedaż gotowych spółek. Na czym ona polega? Ten sposób założenia firmy znacznie przyspiesza czas wejścia na rynek. W przypadku zakupu gotowego podmiotu wszelkie formalności trwają tylko kilka godzin. Na polskim rynku […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 13