Umowa o dzieło – co to jest i na czym polega?

Umowa o dzieło to nawiązanie współpracy pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i przyjmującym dane zlecenie. Jedna strona zobowiązuje się do wykonania określonego zadania, które będzie dawało konkretny rezultat, a druga do zapłaty wynagrodzenia, które określone będzie w umowie.

Osoba pracująca na podstawie takiej umowy wykonać może rzeźbę, obraz, stronę internetową, artykuł prasowy, napisanie aplikacji, naprawienie obuwia – bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, efektem ma być konkretny rezultat w postaci wytworu materialnego, bądź niematerialnego.

Podmiot, który zamawia wykonanie dzieła sporządza umowę, w której podać musi kilka podstawowych danych m.in strony umowy, przedmiot, sposób odbioru, wynagrodzenie oraz ewentualnie inne postanowienia, jeżeli zostały zawarte pomiędzy dwoma osobami.

W kwestii opłacania składek do zakładu ubezpieczeń społecznych, to w większości przypadków umów o dzieło pracownik nie podlega żadnym ubezpieczeniom – to pracodawca będzie mógł odprowadzać składki za wykonawcę, jeżeli w ramach współpracy osoba wykonuje czynności na rzecz zleceniodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Umowa zlecenie

Podstawę prawną przy zawieraniu umów zlecenie stanowi Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika m.in. że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty swojej pracy.

Należy pamiętać, że umowy o pracę nie można zastąpić kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Jeśli nie jesteś pewny, czy kontrakt, jaki podpisałeś, odpowiada charakterowi Twoich obowiązków, możesz wnioskować o ustalenie stosunku pracy.

Pomimo faktu, że z Kodeksu Cywilnego nie wynika jasno, że umowa zlecenie powinna zostać zawarta w formie pisemnej, warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Ustne ustalenia również są ważne, jednak znacznie trudniej je udowodnić. Brak pisemnego potwierdzenia może stanowić przyczynę konfliktów. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla obu stron jest podpisanie dokumentu, który zawiera:

 • informacje dotyczące stron kontraktu,
 • datę rozpoczęcia i wygaśnięcia współpracy,
 • przedmiot zlecenia,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • podpisy stron.

Przed podpisaniem dokumentu warto negocjować zapisy, jakie się w nim znajdują. Należy pamiętać, że zawierając umowę zlecenie odpowiadasz całym swoim majątkiem za ewentualne szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

Spółka z o.o. komandytowa

Coraz większą popularnością na rynku cieszą się spółki z o.o. komandytowe. Ta nietypowa struktura to nic innego jak spółka komandytowa, w której jednym ze wspólników, a konkretnie komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komandytariuszem może być z kolei każda inna jednostka, zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna. Więcej o samej spółce komandytowej przeczytasz TUTAJ.

Jaki jest sens zawierania takiej spółki?
Przede wszystkim w ten sposób jesteśmy w stanie całkowicie ograniczyć odpowiedzialność osób fizycznych. Pełna odpowiedzialność spocznie na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dzięki czemu majątek osób fizycznych pozostanie niezagrożony.

Spółka z o.o. komandytowa reprezentowana jest przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a konkretnie przez jej Zarząd. Oznacza to że osoby pełniące funkcję w Zarządzie spółki z o.o. będą jednocześnie odpowiedzialne za prowadzenie spraw oraz reprezentowanie zarówno samej spółki z o.o., jak i spółki z o.o. komandytowej.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy

Dlaczego warto opłacać ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy?

Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest fakultatywne. Tylko od zleceniobiorcy zależy, czy chce opłacać na nie składkę. Jeżeli wyrazi chęć podlegania pod dobrowolne chorobowe, w razie niezdolności do pracy uzyska prawo do świadczenia z ZUS-u, wśród których wymienia się:
– zasiłek chorobowy,
– zasiłek macierzyński,
– zasiłek opiekuńczy,
– świadczenie rehabilitacyjne.

Należy jednak pamiętać, że takie oświadczenie można uzyskać dopiero po okresie wyczekiwania, czyli nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. W tym przypadku wynosi on 90 dni. Co istotne okres wyczekiwania nie ma zastosowania dla zasiłku macierzyńskiego, świadczenie to przysługuje od pierwszego dnia podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie zgłasza zleceniobiorca. Należy pamiętać, że do tego ubezpieczenia można przystąpić wyłącznie, gdy podlega się obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu). Zleceniobiorca może zgłosić chęć podlegania pod to ubezpieczenie w dowolnym momencie trwania umowy.

Co warto wiedzieć na temat spółki komandytowej?

Spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik, a drugi posiada ograniczoną odpowiedzialność.

Jakie inne informacje są istotne przy zakładaniu spółki komandytowej?

1. Wspólnikami w spółce komandytowej mogą zostać osoby fizyczne i prawne.

2. W tej spółce występują dwa rodzaje wspólników – minimum jeden komplementariusz i minimum jeden komandytariusz.

3. Ten sam wspólnik nie może być w tym samym momencie komplementariuszem oraz komandytariuszem.

4. Spółka komandytowa jest firmą, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, przy czym firma tej spółki powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy.

5. Umowa działalności gospodarczej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

6. Ustawa przewiduje, że komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki.

Finansowanie działalności spółki

Często przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie biznesu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastanawiają się skąd pozyskać środki na finansowanie podejmowanych przez nią działań.

1. POŻYCZKA DLA SPÓŁKI WŁASNEJ WSPÓLNIKA
Pożyczka, czyli procedura polega na tym, że jedna strona daje pieniądze, a druga zwraca je ratalnie lub całościowo w określonym terminie. Najczęściej pożyczka obarczona jest odsetkami oraz prowizją.

Ten sposób finansowania spółki jest korzystny, ponieważ spółka zwolniona jest z konieczności opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Warto jednak pamiętać, że ten sposób finansowania spółki sprawia, że odsetek nie można wrzucić w koszty spółki.

Istotną kwestią również jest to, że zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu lub prokurentem wymaga zgody zgromadzenia wspólników.

2. DOPŁATY
Kolejnym sposobem na pozyskanie środków umożliwiających realizację działań są dopłaty. To stosunek korporacyjny, obowiązek wspólnika wynikający z właściwego zapisu w umowie spółki. Istotne jest to, aby umowa konkretnie określała maksymalną granicę obowiązku dopłat.

Dopłaty są nieoprocentowane i podlegają uiszczeniu oraz zwrotowi na podstawie uchwały wspólników.

W tym sposobie finansowania spółki konieczne jest uiszczenie 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czym jest czysta spółka z o.o.?

Określenie to używane jest kiedy mowa o spółce, która nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej. Nie posiada także historii kredytowej ani zadłużenia. Kupno gotowej i czystej spółki dla przyszłego przedsiębiorcy jest oszczędnością czasu. Właściciel nie musi tracić czasu na rejestrację spółki. Oprócz tego ma możliwość zlecenia prowadzenia księgowości firmie, która się tym zajmuje. Dzięki temu nie musi martwić się o formalności i ma możliwość na stały dostęp do swoich finansów.

Zakup gotowej i czystej spółki z o.o. to bezpieczny i nowoczesny sposób na założenie działalności. Nie jest ona związana żadnymi umowami, ani nie posiada zadłużeń, nie trzeba więc martwić się o dodatkowe wydatki. Przyszły właściciel firmy może także zlecić firmie rejestrację i prowadzenie wszelkiej dokumentacji, dzięki czemu będzie mógł korzystać ze swojej firmy bez martwienia się o zmieniające się przepisy czy rozliczenia.

Podsumowując, jest to idealne rozwiązanie dla przyszłych przedsiębiorców, którzy pragną rozpocząć działalność. Ponadto cenią sobie czas i wygodę. Kupno spółki nie musi wiązać się z niepotrzebnym stresem i bieganiem po urzędach. Oferujemy sprzedaż spółek, a także rejestrację i e-księgowość.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!

zakup-spolki

Odwołanie prokurenta spółki

Zacznijmy od tego, czym jest prokura?
To rodzaj pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę, które musi zostać zgłoszone we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Prokurent po jej ustanowieniu ma możliwość podejmowania działań w imieniu spółki.

Czy wspólnicy spółki mogą odwołać prokurenta?
Wspólnicy spółki mogą zrezygnować z udzielonej prokury w przypadku, gdy zauważą, że podejmowane przez prokurenta czynności stwarzają realne ryzyko funkcjonującemu na rynku podmiotowi.

W jaki sposób odwołać prokurenta?
Odwołanie prokurenta powinno zostać poprzedzone złożeniem odpowiedniego wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prokurent musi w odpowiednim czasie zostać poinformowany o odwołaniu. Z momentem doręczenia prokurentowi pisma z odwołaniem stanie się ono skuteczne, o ile w odwołaniu nie zastrzeżono późniejszego terminu.

Z wnioskiem do KRS wspólnicy powinni dostarczyć również dokumenty świadczące o odwołaniu prokury oraz dowód wpłaty opłat od wniosku.

5 sposobów dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników

 1. Pożyczka – popularną formą dofinansowania spółki jest udzielenie pożyczki przez wspólnika. Jej atutem jest to, że środki w ten sposób uzyskane mogą od razu zostać wykorzystane. Należy pamiętać, że udzielenie pożyczki nie oznacza powiększania kapitału zakładowego. Kolejną zaletą udzielenia pożyczki przez wspólnika jest zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych.

 2. Dopłaty – umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dokonania dopłat, czyli zwiększenie ich świadczeń na rzecz spółki. Dopłaty powinny być uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Dopłaty tak, jak pożyczki nie wymagają rejestracji w KRS i stanowią środki, którymi zarząd może swobodnie dysponować. Po wniesieniu ich do spółki nie zwiększa się kapitał zakładowy.

 3. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki – może polegać albo na zwiększeniu ilości udziałów, albo na podwyższeniu ich wartości nominalnej. Podwyższenie kapitału następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, które wskazują maksymalną wysokość podwyższenia i jego terminu. Udziały wspólnicy obejmują za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

 4. Kapitał zapasowy – wspólnicy mogą wnieść do spółki środki także w formie kapitału zapasowego. Jeżeli wspólnik obejmuje udział po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę środków przelewa się do kapitału zapasowego.

 5. Zysk netto spółki, który udziałowcy mają prawo pozostawić w spółce – zysk netto spółki z o.o. jest zazwyczaj wypłacany udziałowcom w formie dywidendy, chyba, że zgromadzenie wspólników danej spółki z o.o. podejmuje uchwałę, że cały lub część zysku pozostaje w spółce, aby zwiększyć jej kapitał zakładowy.

Odwiedź również naszą stronę główną!

Kowenanty finansowe

Kowenanty finansowe to stwierdzenie pochodzące z angielskiego sformułowania financial covenants, które można przetłumaczyć jako”zobowiązania finansowe”. Takie tłumaczenie jest jednak trochę mylące, ponieważ kowenanty w istocie stanowią zapewnienie danego podmiotu o tym, że określone wskaźniki finansowe, będą utrzymywać się na ustalonym poziomie lub w ramach ustalonych widełek.

Kowenanty najczęściej można spotkać  w umowach, które dotyczą finansowania dłużnego, przykładowo w umowie kredytu, leasingu czy faktoringu.

Konwenty zakładają, że przez cały okres trwania finansowania dłużnego, kredytobiorca utrzymywać będzie stan swoich finansów na określonym poziomie. Z punktu widzenia kredytobiorcy, kowenanty stanowią sposób monitorowania kondycji finansowanego podmiotu, a przez to terminowej spłaty zobowiązań.

Przykłady kowenantów:

 • wypłata dywidendy,
 • niewypłacalność emitenta,
 • niedokonanie w terminie płatności z tytułu obligacji innych wyemitowanych serii,
 • zmiana profilu działalności emitenta,
 • naruszenie wskaźnika finansowego.