Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest rodzajem rejestru publicznego, za którego funkcjonowanie odpowiadają sądy rejestrowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego początki sięgają do 2001 roku. KRS pozwala uzyskać informacje o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na […]

Forma opodatkowania spółki cywilnej

Decydując się na otworzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przedsiębiorca musi dokonać jeszcze jednej poważnej decyzji, która będzie bardzo poważnie rzutowała na jej późniejsze funkcjonowanie, a chodzi o formę jej opodatkowania. Do wyboru przedsiębiorca ma: – opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według dwustopniowej skali podatkowej (18%*, 32%), – opodatkowanie […]

Ocena kondycji finansowej firmy

Wbrew wszechobecnemu przekonaniu – proces oceny kondycji finansowej firmy mimo że przebiega sprawnie, wymaga od przedsiębiorcy przedstawienia różnorodnych dokumentów oraz zaświadczeń, do których zaliczyć możemy m.in.: – posiadane dokumenty założycielskie, które stanowią podstawowy dokument dla każdej działającej firmy jednoosobowej, gdyż na ich podstawie bank zapoznaje się z założeniami firmy, jak […]

Prosta spółka akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna to nowy typ spółki kapitałowej, której działalność uregulowano w Kodeksie Spółek Handlowych. Jej wprowadzenie do obrotu prawnego ułatwi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększy możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, którzy często konkurują z firmami działającymi na podstawie korzystnych przepisów w innych krajach. PSA ma konstrukcję nowoczesnej, niepublicznej […]

Jak wygląda prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o.?

Utworzenie spółki odbywa się nie w formie umowy, ale aktu założycielskiego. Założyciel jednoosobowej spółki ma pełne uprawnienia zgromadzenia wspólników. Wszystkie decyzje podejmuje jedna osoba, co skutkuje kilkoma uproszczeniami: nie ma konieczności zwoływania zgromadzeń, podejmowanie uchwał nie wymaga liczenia głosów, nie przeprowadza się tajnych głosowań. Jednakże prowadzenie jednoosobowej spółki wiąże się […]

Założenie firmy

Proces zakładania firmy w Polsce może wydawać się skomplikowany i długotrwały. Czy faktycznie tak jest? Jakie formalności trzeba dopełnić, aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą w naszym kraju? Zanim założymy firmę musimy rozważyć pewne kwestie, dotyczące jej przyszłego funkcjonowania. Przede wszystkim powinniśmy skupić się na wyborze nazwy firmy, jej adresu, sposobu […]

Nowe obowiązki dla spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych

Wraz z nowy rokiem 2020 pojawiły się nowe obowiązki dla spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, a dotyczą one dematerializacji i konieczności prowadzenia strony internetowej. Na czym polega dematerializacja akcji? Najprościej mówiąc jest to zmiana formy akcji z dokumentu, czyli akcji papierowe na zapis w systemie teleinformatycznym. Dematerializacja dotyczyć będzie jedynie akcji […]

Jak zawrzeć umowę prostej spółki akcyjnej?

Umowę spółki można zawrzeć na dwa sposoby “tradycyjnie” w formie aktu notarialnego bądź z wykorzystaniem wzorca umowy, który będzie udostępniony przez Internet w systemie teleinformatycznym (S24). Wzorzec ten zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy będzie wymagało wypełnienia gotowego formularza udostępnionego w […]

Rejestracja spółek komandytowej przez Internet krok po kroku

  Założenie konta w systemie teleinformatycznym – w celu podjęcia jakichkolwiek działań mających na celu założenie spółki komandytowej przez Internet, każdy ze wspólników przyszłej spółki komandytowej powinien założyć konto w systemie teleinformatycznym. Wybór formy prawnej – po autoryzacji konta w systemie możemy przystąpić do zakładania spółki komandytowej. W tym celu […]

Kogo można powołać na likwidatora w spółce z o.o.?

Względem likwidatorów stosuje się te same ograniczenia, co do członków zarządu i rady nadzorczej w spółce z o.o.. Nie możesz zatem powołać na likwidatorów spółki osoby, która:  nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli nie jest pełnoletnia albo została ubezwłasnowolniona częściowo albo całkowicie, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 14