Czy dalej numer REGON obowiązuje przedsiębiorców?

Prawo dla przedsiębiorców wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań, w tym jednym z pomysłów była stopniowa likwidacja numeru REGON. Numer REGON to inaczej Rejestr Gospodarki Narodowej. Do bazy wpisywane są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Numer identyfikacyjny przedsiębiorcy przyznawany jest automatycznie w momencie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do 30 kwietnia 2018 roku […]

Wkłady w spółce z o.o. – jak to w końcu z nimi jest?

Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego to podstawowy obowiązek każdego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnieść go można w zamian za udziały obejmowane w firmie. Wyróżnia się dwa rodzaje wkładów – pieniężne oraz niepieniężne czyli aport. Możliwe jest także pokrycie udziałów z łącznym wykorzystaniem wkładu mieszanego. Wszelkie kwestie związane […]

Jak dokonać zmian w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wszelkie modyfikacje, które podjęte zostały przez właścicieli i wspólników powodują, e treść obecnie zawartej umowy musi także ulec zmianie. W takiej sytuacji wymagana jest uchwała wspólników, która podjęta powinna zostać podczas zgromadzenia. Istnieje także sytuacja kiedy nie ma konieczności zwoływania zebrania. Warunki, jakie muszą być wówczas spełnione to m.in. obecność […]

Umowa spółki z o.o.

Aby doszło do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umowa musi składać się z następujących elementów: – firma i siedziba spółki, – przedmiot działalności spółki, – wysokość kapitału zakładowego, – określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, – liczba i wartość minimalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, – czas […]

Dlaczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje numer NIP?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może w czasie rejestracji wystąpić o nadanie numeru NIP i REGON. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych przedsiębiorstwa kapitałowe w organizacji, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Numer NIP to skrót od Numeru […]

Kalkulator umów zlecenie

Kalkulator umów zlecenie pozwala w prosty sposób wyliczyć składniki, które składają się na kwotę umowy zlecenie brutto. W umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę. Za osobę zatrudnioną na umowie zlecenie pracodawca musi odprowadzić składki ZUS i podatek. Kalkulator umowy zlecenie pozwala oszacować całkowity koszt […]

Umowa o dzieło – co to jest i na czym polega?

Umowa o dzieło to nawiązanie współpracy pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i przyjmującym dane zlecenie. Jedna strona zobowiązuje się do wykonania określonego zadania, które będzie dawało konkretny rezultat, a druga do zapłaty wynagrodzenia, które określone będzie w umowie. Osoba pracująca na podstawie takiej umowy wykonać może rzeźbę, obraz, stronę internetową, artykuł […]

Umowa zlecenie

Podstawę prawną przy zawieraniu umów zlecenie stanowi Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika m.in. że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty swojej pracy. Należy pamiętać, że umowy o pracę nie można zastąpić kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Jeśli nie jesteś pewny, […]

Spółka z o.o. komandytowa

Coraz większą popularnością na rynku cieszą się spółki z o.o. komandytowe. Ta nietypowa struktura to nic innego jak spółka komandytowa, w której jednym ze wspólników, a konkretnie komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komandytariuszem może być z kolei każda inna jednostka, zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna. Więcej o […]

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy

Dlaczego warto opłacać ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy? Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest fakultatywne. Tylko od zleceniobiorcy zależy, czy chce opłacać na nie składkę. Jeżeli wyrazi chęć podlegania pod dobrowolne chorobowe, w razie niezdolności do pracy uzyska prawo do świadczenia z ZUS-u, wśród których wymienia się: – zasiłek chorobowy, – zasiłek macierzyński, – […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 12