Blog

Odwołanie prokurenta spółki

Zacznijmy od tego, czym jest prokura?
To rodzaj pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę, które musi zostać zgłoszone we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Prokurent po jej ustanowieniu ma możliwość podejmowania działań w imieniu spółki.

Czy wspólnicy spółki mogą odwołać prokurenta?
Wspólnicy spółki mogą zrezygnować z udzielonej prokury w przypadku, gdy zauważą, że podejmowane przez prokurenta czynności stwarzają realne ryzyko funkcjonującemu na rynku podmiotowi.

W jaki sposób odwołać prokurenta?
Odwołanie prokurenta powinno zostać poprzedzone złożeniem odpowiedniego wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prokurent musi w odpowiednim czasie zostać poinformowany o odwołaniu. Z momentem doręczenia prokurentowi pisma z odwołaniem stanie się ono skuteczne, o ile w odwołaniu nie zastrzeżono późniejszego terminu.

Z wnioskiem do KRS wspólnicy powinni dostarczyć również dokumenty świadczące o odwołaniu prokury oraz dowód wpłaty opłat od wniosku.

5 sposobów dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników

 1. Pożyczka – popularną formą dofinansowania spółki jest udzielenie pożyczki przez wspólnika. Jej atutem jest to, że środki w ten sposób uzyskane mogą od razu zostać wykorzystane. Należy pamiętać, że udzielenie pożyczki nie oznacza powiększania kapitału zakładowego. Kolejną zaletą udzielenia pożyczki przez wspólnika jest zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych.

 2. Dopłaty – umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dokonania dopłat, czyli zwiększenie ich świadczeń na rzecz spółki. Dopłaty powinny być uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Dopłaty tak, jak pożyczki nie wymagają rejestracji w KRS i stanowią środki, którymi zarząd może swobodnie dysponować. Po wniesieniu ich do spółki nie zwiększa się kapitał zakładowy.

 3. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki – może polegać albo na zwiększeniu ilości udziałów, albo na podwyższeniu ich wartości nominalnej. Podwyższenie kapitału następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, które wskazują maksymalną wysokość podwyższenia i jego terminu. Udziały wspólnicy obejmują za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

 4. Kapitał zapasowy – wspólnicy mogą wnieść do spółki środki także w formie kapitału zapasowego. Jeżeli wspólnik obejmuje udział po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę środków przelewa się do kapitału zapasowego.

 5. Zysk netto spółki, który udziałowcy mają prawo pozostawić w spółce – zysk netto spółki z o.o. jest zazwyczaj wypłacany udziałowcom w formie dywidendy, chyba, że zgromadzenie wspólników danej spółki z o.o. podejmuje uchwałę, że cały lub część zysku pozostaje w spółce, aby zwiększyć jej kapitał zakładowy.

Odwiedź również naszą stronę główną!

Kowenanty finansowe

Kowenanty finansowe to stwierdzenie pochodzące z angielskiego sformułowania financial covenants, które można przetłumaczyć jako”zobowiązania finansowe”. Takie tłumaczenie jest jednak trochę mylące, ponieważ kowenanty w istocie stanowią zapewnienie danego podmiotu o tym, że określone wskaźniki finansowe, będą utrzymywać się na ustalonym poziomie lub w ramach ustalonych widełek.

Kowenanty najczęściej można spotkać  w umowach, które dotyczą finansowania dłużnego, przykładowo w umowie kredytu, leasingu czy faktoringu.

Konwenty zakładają, że przez cały okres trwania finansowania dłużnego, kredytobiorca utrzymywać będzie stan swoich finansów na określonym poziomie. Z punktu widzenia kredytobiorcy, kowenanty stanowią sposób monitorowania kondycji finansowanego podmiotu, a przez to terminowej spłaty zobowiązań.

Przykłady kowenantów:

 • wypłata dywidendy,
 • niewypłacalność emitenta,
 • niedokonanie w terminie płatności z tytułu obligacji innych wyemitowanych serii,
 • zmiana profilu działalności emitenta,
 • naruszenie wskaźnika finansowego.

Numer REGON

Pojęciem numeru REGON określamy numer identyfikacyjny składający się z dziewięciu cyfr.

W rejestrze REGON możemy pozyskać informacje na temat aktualnych informacji o podmiotach gospodarki narodowej. Prowadzony jest on w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne,
– jednostki lokalne ww. podmiotów.

WAŻNE:
Osoby fizyczne mają numer REGON przypisany raz na zawsze, przy pierwszej rejestracji w rejestrze. Jeżeli po zlikwidowaniu działalności podejmą kiedykolwiek nową działalność (taką samą lub inną), ich 9-cyfrowy numer REGON pozostanie niezmieniony.

O czym informuje REGON?                                                                                              Numer REGON składa się obecnie z dziewięciu cyfr. Poszczególne cyfry w numerze REGON przedstawiają inne informacje. Dwie pierwsze cyfry wskazują na wyróżnienie terytorialne danego podmiotu. Kolejnych sześć cyfr jest charakterystycznym numerem seryjnym. Ostatnia cyfra w REGON jest cyfrą kontrolną.

 

numer REGON

Obowiązki likwidatora spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z wyznaczeniem konkretnych likwidatorów. Zazwyczaj są to członkowie zarządu wskazani przez zgromadzenie wspólników. Zdarza się też, że osoba likwidatora jest z góry określona w umowie spółki.

Jakie są obowiązki likwidatora spółki z o.o.?
Pierwszym krokiem w otwarciu likwidacji spółki jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Protokół z zebrania, razem z uchwałą, powinien zostać złożony w sądzie rejestrowym w terminie do siedmiu dni od podjęcia decyzji o likwidacji.

Koniecznym krokiem jest ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednocześnie likwidatorzy powinni wezwać wszystkich wierzycieli spółki do zgłoszenia ewentualnych roszczeń (w terminie do 3 miesięcy od ogłoszenia).

Kolejnym obowiązkiem likwidatorów jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji (nie później, niż 15 dni po podjęciu uchwały). Dalsze czynności likwidacyjne wiążą się z koniecznością zamknięcia wszystkich interesów spółki – upłynnieniem majątku, rozwiązaniem umów, ściągnięciem należności i wypełnieniem zobowiązań wobec wierzycieli.

Końcowy etap likwidacji polega na podziale majątku między wspólników. Może się to odbyć tylko w sytuacji, gdy wszystkie wierzytelności zostały uregulowane lub odpowiednio zabezpieczone. Następnie, konieczne jest złożenie wniosku o wykreślenie spółki z o.o. z KRS.

Udziały w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. to, inaczej mówiąc, ułamki jej kapitału zakładowego. Wiążą się z posiadaniem konkretnych praw i obowiązków.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą, lecz nie muszą być równe. Ta kwestia powinna zostać uregulowana już na etapie tworzenia umowy spółki. Jeżeli wartości poszczególnych udziałów są różne, to jeden wspólnik może posiadać tylko jeden udział. W przypadku, gdy wartość nominalna udziałów jest taka sama. To możliwe jest posiadanie większej ich ilości.

Wielkość posiadanych udziałów bezpośrednio wpływa na “władzę” w spółce. Zdanie wspólnika z przeważającą ilością udziałów jest zawsze bardziej znaczące od innych, dlatego zazwyczaj dąży się do posiadania udziałów o jak najwyższej wartości.

Jeżeli umowa spółki przewiduje posiadanie tylko jednego udziału, to może on zostać podzielony – w tym przypadku jego część zostaje w rękach dotychczasowego właściciela, a druga część przechodzi na nabywcę. Suma wartości obu tych części musi się pokrywać z wartością wyjściowego udziału.

Jeśli wspólnicy posiadają większą liczbę udziałów, to pewna ich liczba może zostać odsprzedana, jednak w tej sytuacji nie zachodzi żaden podział.

Czy małoletni może być przedsiębiorcą?

Często zadajemy sobie pytanie czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą.

Osoba niepełnoletnia to osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Natomiast kobieta może osiągnąć pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa.

Czy małoletni posiada zdolność do czynności prawnych?

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Małoletnich możemy podzielić na dwie grupy:

 • tych, którzy są pozbawieni całkowicie zdolności do czynności prawnych – są to osoby od chwili narodzin do 13 roku życia. Osoby te nie mogą dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu.
 • tych, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Są to osoby będące w wieku od 13 do 18 roku życia. Osoby te mogą działać we własnym imieniu, ale co do zasady, aby czynności przez które małoletni zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem były ważne, musi zostać wyrażona zgoda przedstawiciela ustawowego małoletniego (rodzica lub opiekuna). Jeżeli zatem przedstawiciel ustawowy takiej zgody nie wyrazi czynność dokonana przez małoletniego jest nieważna.

Czy małoletni może prowadzić działalność?

Małoletni, który nie posiada zdolności do czynności prawnych, nie może być przedsiębiorcą. Małoletni nieposiadający zdolności do czynności prawnych nie mogą wykonywać działalności gospodarczej we własnym imieniu i dokonywać skutecznie czynności prawnych z nią związanych.

W przypadku małoletniego w wieku od 13 do 18 roku życia istnieje możliwość, aby posiadał własną działalność gospodarczą, ale musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, aby mieć prawo we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, a także składać skutecznie prawnie oświadczenia woli.

Odpowiedzialność w spółce cywilnej

Każda działalność gospodarcza niesie ze sobą ryzyko. Można je nieco ograniczyć wybierając konkretne rodzaje działalności. Najmniejsza odpowiedzialność spoczywa zdecydowanie na wspólnikach spółki z o.o. – jednak taka forma działalności nie gwarantuje tak wysokich dochodów, jak np. spółka cywilna.

Jaką odpowiedzialność w spółce cywilnej ponoszą wspólnicy?

Odpowiedzialność w spółce cywilnej jest właściwie nieograniczona – w przypadku długów wspólnicy są solidarnie zobowiązani do ich spłaty, nawet jeśli oznacza to korzystanie z prywatnych środków pieniężnych.
Jeśli wierzyciel zwróci się do wspólnika z żądaniem uregulowania długu, to musi on go spłacić nawet wtedy, gdy zaciągnął go inny wspólnik. Po uiszczeniu należności, możliwe jest zwrócenie się do reszty wspólników z tzw. roszczeniem regresowym.

Trzeba wiedzieć, że wystąpienie ze spółki nie uchroni wspólnika przed spłatą należności. Jeśli dług powstał w czasie, gdy odpowiadał on za spółkę, to wciąż spoczywa na nim odpowiedzialność za jego spłatę.

Dlaczego zakładamy własną firmę?

Coraz więcej osób decyduje się spróbować swoich szans w biznesie i założyć własną firmę. Co jednak zachęca ich do podjęcia takiego ryzyka?

Z badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości wynika, że największym motywatorem jest potrzeba niezależności i samodzielności. Największą korzyścią jest zatem bycie samym dla siebie szefem.

Kolejnym powodem jest perspektywa wyższych zarobków, które pozwolą żyć na wyższym poziomie.

Innym czynnikiem, który zachęca do założenia swojej firmy jest możliwość realizowania osiągnięć, których nie można byłoby osiągnąć podczas tradycyjnego zatrudnienia.
Ważnym argumentem za utworzeniem własnej firmy jest też możliwość robienia tego co się lubi oraz szansa na samorealizowanie się w zawodzie.

Niestety własna firma to także mniej czasu oraz znacznie więcej pracy. Przedsiębiorcy jednak doceniają zalety swojej firmy, dlatego mimo tych wad i tak większość z nich nie żałuje decyzji o utworzeniu biznesu i gdyby mogli cofnąć czas ponownie założyliby firmę.

Zobacz także: Rodzaje i charakterystyka spółek

Jak zostać spółką giełdową?

Spółka giełdowa to spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych.

Podczas dynamicznego rozwoju spółka bardzo często poszukuje możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na ekspansję. Jednym z najskuteczniejszych na to sposobów jest wyjście z emisją papierów wartościowych.

Wejście na GPW wiąże się z następującymi korzyściami:
– możliwość pozyskania kapitału na rozwój,
– poprawa wizerunku firmy i wzrost zaufania wobec niej,
– zwiększenie rozpoznawalności firmy wraz z jej produktami,
– wycena rynkowa,
– szansa na efektywne finansowanie przejęć kapitałowych.

Aby zostać spółką giełdową konieczne jest przejście przez następujące etapy:
1. Utworzenie spółki akcyjnej bądź przekształcenie w tę spółkę działalności.
2. Plasowanie oferty publicznej.
3. Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych odpowiednich dokumentów wraz z wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego.
4. Wypełnianie obowiązków informacyjnych w celu dostarczenia informacji na temat spółki publicznej i wyeliminowania asymetrii informacyjnej.