Blog

Odpowiedzialność w przypadku braku środków finansowych spółki z o.o.

Warto podkreślić, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy są odrębnym podmiotem prawa i to spółka, jako podmiot odpowiada za zobowiązania wobec dłużnika.
Wierzyciel nie ma prawa oczekiwać od wspólników zapłaty swojej wierzytelności przysługującej mu wobec spółki.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prawną wśród wszystkich spółek. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ale czerpią korzyści z wypracowanych przez nią zysków – możliwość wypłaty dywidendy.
Wybór tej formy prawnej jest szansą na zysk przy jednoczesnym ograniczeniu skutków niepowodzenia do minimum.

Kto jeszcze może zostać pociągnięty do odpowiedzialności oprócz spółki?
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonują organy nią zarządzające. Odpowiadającym organem jest zarząd spółki, który zostaje pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki.

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w organizacji powstaje w momencie podpisania przez wspólników umowy i trwa aż do momentu uzyskania dla spółki wpisu do KRS. Krótko przedstawiamy najważniejsze informacje o tym podmiocie prawnym.

Proces przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę

Osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą może zostać przekształcona w jednoosobową spółkę kapitałową – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.
W momencie, gdy spółka zostanie przekształcona, na spółkę przechodzą prawa oraz obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego oraz jego prawa i obowiązki administracyjnoprawne.
Warto wspomnieć o tym, że przekształcany przedsiębiorca uzyskuje status wspólnika przekształcanej spółki.

Kto ponosi odpowiedzialność?
Za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Właściciel przekształconej spółki ma obowiązek dokonania wpisu do KRS.

Zgłoszenie w KRS zawieszenia jednoosobowej spółki z o.o.

Zdarza się, że właściciel jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na jej zawieszenie. Zobowiązuje go to do złożenia odpowiedniego wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz powinien zawierać odpowiednią datę zawieszenia działalności podmiotu.

Do właściwego formularza, który zostaje złożony w KRS właściciel powinien również dołączyć dokumenty:
– uchwałę o zawieszeniu działalności gospodarczej;
– oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników;

Informacje zostaną elektronicznie przesłane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – REGON. Następnie dane o zawieszeniu spółki zostaną przekazane do ZUS.

Osoba składająca wniosek w KRS nie ma obowiązku dokonywania opłat.

Prokurent w spółce z o.o.

Kim jest prokurent? To pełnomocnik handlowy przedsiębiorcy, którym może zostać każda osoba fizyczna pod warunkiem, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

UWAGA!
Prokurentem nie może zostać członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki z o.o.

Prokura zostaje udzielona na piśmie, jest to obowiązek konieczny, aby miała ona moc prawną. W spółce z o.o. będzie to jednomyślnie podjęta uchwała członków zarządu ustanawiająca prokurenta.

Osoba ustanowiona prokurentem powinna zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. Prokura obowiązuje z chwilą jej udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności.

Jakie prawa ma prokurent spółki?
dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa;

Warto pamiętać o tym, że prokurent nie może bez odrębnego i w odpowiedniej formie wydanego pełnomocnictwa, nie może zbyć i obciążać przedsiębiorstwa i nieruchomości będących we władaniu spółki z o.o..

Ewidencja przedsiębiorców od marca 2018 r.

Planowane jest wprowadzenie nowego projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Celem wprowadzania nowych zmian jest usprawnienie funkcjonowania instytucji dostarczających informacji o podmiotach oraz umożliwiających wejście przyszłym przedsiębiorcom na rynek.
Jeżeli nowelizacja ustawy wejdzie w życie to przedsiębiorcy będą mieli możliwość umieszczenia informacji w CEIDG o udzielonych pełnomocnictwach oraz prokurentach.

W kwestii zawieszania działalności gospodarczej również pojawią się zmiany:
przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie mógł zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na dowolny okres lub bezterminowo;
w przypadku spółki cywilnej zawieszenie będzie skuteczne, gdy działalność zawieszą wszyscy wspólnicy.

Nowe przepisy zwalniają również przedsiębiorców z opłat dotyczących złożenia wniosku w CEIDG.

Przedsiębiorca zostanie wykreślony z CEIDG w przypadku:
– trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
– utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej,
– gdy wpisu dokonano z naruszeniem prawa.

Kup spółkę i pozyskaj dotację  

 

Wady i zalety spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najbardziej popularną formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nie bez powodu tak wiele osób wybiera spółkę z o.o.. Przed jej rejestracją warto jednak zapoznać się nie tylko z zaletami, ale także z jej negatywnymi aspektami.

Rozliczenie spółki z ZUS

Wspólnicy spółek samodzielnie opłacają za siebie składki na ubezpieczenia społeczne. Co jednak istotne, kwota ta nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Wspólnicy spółek za wyjątkiem spółki cywilnej nie mogą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, a więc od 30% minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli spółka nie zatrudnia pracowników wówczas każdy ze wspólników samodzielnie przygotowuje i przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe. W takim wypadku do ZUS tylko i wyłącznie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za siebie. Wspólnik spółki jest wtedy płatnikiem składek na własne ubezpieczenie. Jest zatem zobowiązany do zgłoszenia się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA.

W przypadku rozliczania składek za inne osoby spółka rozliczać je powinna na osobnym komplecie rozliczeniowym.

Rodzaje postępowania upadłościowego

Wyróżniamy w polskim prawie:
1. upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego;
2. upadłość z możliwością zawarcia układu.

1.
Ten rodzaj postępowania upadłościowego polega na zbyciu majątku upadłego wchodzącego w skład masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli z uzyskanych w ten sposób funduszy. Upadły jest pozbawiony prawa zarządu i dysponowania swoim majątkiem – musi go wskazać i wydać syndykowi. Syndyk zobowiązany jest do dokonania likwidacji masy upadłości za pośrednictwem sprzedaży składników w postaci przedsiębiorstwa, ruchomości bądź nieruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie albo zbycie innych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości. Uzyskane fundusze zostają podzielone między wierzycieli na podstawie planu podziału. Po dokonaniu wszystkich tych czynności sąd upadłościowy stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego, a upadły odzyskuje prawo do dysponowania majątkiem.

2.
Ten rodzaj postępowania upadłościowego prowadzony jest gdy wierzyciele są zainteresowani w utrzymaniu przedsiębiorstwa upadłego, którego funkcjonowanie stwarza możliwość zaspokojenia choćby części ich wierzytelności. Masą upadłości zarządza co do zasady upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego. Ważne jest to, że przedsiębiorstwo upadłego nadal funkcjonuje.
Upadły, wierzyciel lub nadzorca są zobowiązani do zgłoszenia propozycji układowych. Po wykonaniu odpowiedniego układu sąd stwierdza ten fakt postanowieniem, a upadły odzyskuje prawo do dysponowania majątkiem.

Po ogłoszeniu upadłości sąd upadłościowy może zmienić tryb postępowania upadłościowego pod warunkiem zaistnienia odpowiednich przesłanek.

Przedmiot Działalności Gospodarczej

Dowiedz się więcej na temat spółek !

****

Każdy, kto decyduje się na otworzenie własnej firmy w pewnym etapie będzie musiał dokonać wyboru odpowiedniego PKD, czyli określenia przedmiotu działalności gospodarczej.

Czym jest PKD?
Skrót ten oznacza „Polską Klasyfikację Działalności”. To zbiór wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które funkcjonują w gospodarce narodowej. Każdy rodzaj działalności posiada swój własny kod.

Dzięki PKD mamy możliwość sporządzenia odpowiednich statystyk oraz ewidencji. Kody służą klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.

Gdzie znaleźć informacje o PKD?
Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest strona Głównego Urzędu Statystycznego.