Blog

Księga akcyjna w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna jest formą spółki kapitałowej opierającej się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał składa się z wkładów założycieli, którzy po jego pokryciu stają się współwłaścicielami spółki.

Spółki akcyjne funkcjonują na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Spółka akcyjna nabywa osobowość prawną z momencie wpisania jej do rejestru przedsiębiorców.

Księga akcyjna jest zbiorem akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którą w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej obowiązany jest prowadzić zarząd tej spółki. Spółka ma możliwość powierzenia prowadzenia tej księgi bankowi lub domowi maklerskiemu.

Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego.

W księdze akcyjnej wpisywane jest imię i nazwisko albo firma (nazwa) oraz siedziba i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, a także wysokość dokonanych wpłat.

Akcjonariusze mają dostęp do informacji zawartych w księdze.

Rejestracja spółki z o.o. online – krok po kroku

Spółka z o.o. jako jedna z niewielu spółek może zostać założona za pośrednictwem Internetu. Wymogi co do założenia spółki z o.o. online są bardzo podobne, jak przy zakładaniu spółki tradycyjnie. Jednak przebieg tego procesu jest inny. Oto jak krok po kroku założyć spółkę z o.o. przez Internet:

 – Rejestracja użytkowników w systemie eMS,
– Przygotowanie niezbędnych danych do rejestracji spółki z o.o. (nazwa, dane adresowe, właściwy sąd rejestrowy, lista wspólników),
– Wprowadzenie danych do formularzy wniosków oraz zdefiniowanie przedmiotu działalności powstającej spółki,
– Wygenerowanie dokumentów i wniosku,
– Podpisanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego.
– Opłacenie wniosku za pomocą systemu eCard (wpis do KRS oraz ogłoszenie w MSiG),
– Przesłanie wniosków do właściwego sądu rejestrowego.

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet odbywa się na specjalnej stronie przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest ona możliwa od początku 2012 roku. Spółka zostaje zarejestrowana w ciągu maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do sądu rejonowego. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością online pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, ale także pieniądze, gdyż podczas rejestracji działalności obecność notariusza nie jest konieczna.

Ważne! Rejestrując spółkę z o.o. przez Internet wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą mieć tylko formę pieniężną!

spolka-z-o-o-online

Gotowa spółka zwiększa szansę na dotacje

Coraz więcej osób decyduje się na pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Dlaczego? Dodatkowe środki finansowe pozwalają zarówno założyć biznes jak i rozwinąć już istniejący.

O dotację z UE ciężko. Przekonało się o tym wielu beneficjentów, którzy zdecydowali się złożyć wniosek. W jaki sposób zwiększyć swoje szansę na dofinansowanie?

Dotacje z UE są chętniej przyznawane osobom, które działają już na rynku, czyli nie są nowicjuszami. Właściwym rozwiązaniem dla wielu osób są spółki stażowe, które zwiększają szansę na pozyskanie dofinansowania.

Czym są spółki stażowe?
Spółki stażowe to spółki, które zostały zarejestrowane wcześniej, ale posiadają czystą historię gospodarczą. To bezpieczny sposób na szybkie otworzenie firmy, ponieważ pozwala pominąć proces rejestracji spółki. Zakup umożliwia prowadzenie firmy w jeden dzień. Spółki posiadają kompletną dokumentacją rejestracyjną, co daje gwarancję tego, że spółka została założona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontrola składu wspólników – spółka z o.o.

Powodów do kontroli składu wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest wiele. Bardzo często podczas powstawania spółki zakłada się, że krąg wspólników będą tworzyły ściśle określone podmioty. W takiej sytuacji konieczne jest zabezpieczenie tych założeń, a najlepszym na to sposobem jest ograniczenie praw do zbywania oraz nabywania udziałów.

Umowa spółki może zakładać przykładowo, że do sprzedaży udziałów konieczne jest uzyskanie zgody Zarządu bądź Zgromadzenia Wspólników. Bardzo często zakłada się również, że zgoda ta musi być ogłoszona jednogłośnie bądź większością głosów.

Jeszcze większe problemy mogą być z zakupem udziałów. W takim przypadku możemy mieć do czynienia między innymi z utrudnieniami czasowymi, które wyłączają prawa wspólników do zbywania udziałów przez określony czas od rejestracji spółki w KRS, ograniczenia podmiotowe, które określają, że potencjalny nabywca musi spełniać określone uprawnienia i posiadać wymagane kwalifikacje. Ograniczenia mogą mieć również charakter przedmiotowy, które wymuszają aby potencjalny nabywca  prowadził podmiot określonej działalności gospodarczej.

O fundacji – najważniejsze informacje

Fundacja to forma organizacji pozarządowej. Jej najważniejszym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut mówiący o regułach dysponowania kapitałem.

Fundacje po stowarzyszeniach stanowią drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.

Fundacja jest bezosobowa, czyli nie jest uzależniona od osób fizycznych.

W Polsce fundacje działają w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40).

Od grudnia 2015 roku fundacjom przysługuje status organizacji społecznych.

Dowiedz się więcej na temat spółki partnerskiej

Rodzaje i charakterystyka spółek

Przedstawiamy krótkie zestawienie najważniejszych cech form prawnych przewidzianych przez prawo handlowe. Zachęcamy do zapoznania się z zaletami i wadami spółek. Jeśli stoją Państwo przed wyborem formy prowadzonej działalności być może poniższy filmik ukaże Państwo szeroki wachlarz dostępnych opcji lub pomoże podjąć decyzję.

Kapitał zapasowy w spółce

Kapitał zapasowy ma na celu pokrycie ewentualnych strat. Przeznacza się na niego co najmniej 8% zysku za określony rok obrotowy do momentu aż osiągnie on ⅓ wartości kapitału zakładowego.

Na cel ten przekazywane są nadwyżki powstałe w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz dopłaty regulowane przez akcjonariuszy domagających się w zamiany uprawnień ich dotychczasowych akcji.

Do rozdysponowywania kapitałem zapasowym uprawnione jest walne zgromadzenie. Z tego tytułu muszą zostać jednak pokryte straty wykazane w sprawozdaniu finansowym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest zobowiązana do utworzenia kapitału zapasowego. Wymagane jest wyłącznie gromadzenie środków na pokrycie kapitału zakładowego. Utworzenie kapitału zapasowego jest dozwolone jednak kodeks w żaden sposób nie określa reguł jego powstawania i funkcjonowania. Kluczowe w tym zakresie będą zatem postanowienia umowy spółki oraz uchwały podejmowane przez zgromadzenie wspólników.

Obowiązki organów spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działają organy, które mają swoje określone obowiązki.

Wyróżniamy trzy rodzaje organów w spółce z o.o.:

1) Zgromadzenie wspólników
Do kompetencji zgromadzenia należy m.in.:
– podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki,
– wybór członków pozostałych organów spółki i określenie jaki będzie sposób reprezentacji spółki przez zarząd,
– podejmowanie uchwał w sprawie zmian spółki,
– decyzja o rozwiązaniu, rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności spółki i sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

2) Zarząd
Obowiązki, które spoczywają na zarządzie to:
– prowadzenie spraw spółki,
– reprezentacja spółki we wszystkich czynnościach sądowych oraz pozasądowych.

3) Organy nadzorczo-kontrolne:
a) Rada Nadzorcza i/lub
b) Komisja Rewizyjna.

Do obowiązków rady nadzorczej należy:
– stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach,
– badanie sprawozdania z działalności spółki i sprawozdania finansowego.

Do obowiązków komisji rewizyjnej należy:
– ocena sprawozdań i wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
– złożenie corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Jak długo trwa założenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest procesem szybkim i niezbyt skomplikowanym. Wszystkich formalności z nim związanych można dopełnić w przeciągu zaledwie jednej doby.

Pierwszym krokiem, który musi zrobić przedsiębiorca jest wypełnienie wniosku o wpis do CEIDG w Urzędzie Gminy. Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej to baza przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi. Z wnioskiem CEIDG przedsiębiorca musi złożyć wniosek o przyznanie numeru NIP i REGON.
Następnie przedsiębiorca musi zgłosić firmę jako płatnik składek ZUS. Kolejno powinien zgłosić sam siebie do obowiązkowych składek ubezpieczeniowych. Przedsiębiorca ma na to czas 7 dni od dnia w którym rozpoczyna działalność.

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie się do rejestru VAT, jednak jest to dobrowolne. Działalność jako czynny podatnik VAT można rozpocząć dzień po złożeniu wniosku.

Kto powinien reprezentować spółkę cywilną?

Funkcjonowanie spółki cywilnej zostało uregulowane w kodeksie cywilnym, a nie kodeksie spółek handlowych, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych spółek.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i to właśnie przede wszystkim to wyróżnia ją na tle reszty podmiotów gospodarczych. Wynika z tego, że podmiotami prawa są wspólnicy spółki, a nie sama spółka. Są oni również współwłaścicielami zgromadzonego w ramach spółki kapitału i to oni odpowiadają za wszelkie zobowiązania związane z działalnością spółki.

Wspólnicy rejestrując spółkę za pomocą wniosku CEIDG-1 jej interesy będą prowadzić pod swoim nazwiskiem.

Spółka cywilna nie posiada organów, a wszelkie decyzje podejmują osobiście jej wspólnicy. To oni również reprezentują spółkę. Ważne jest aby nie mylić prowadzenia spraw spółki z jej reprezentacją. Za pierwsze uznaje się czynności podejmowane by spółka mogła normalnie funkcjonować. Reprezentacja to czynności które przekraczają zakres tych zadań. Ponadto jest to również występowanie przed podmiotami spoza spółki, zawieranie umów oraz podejmowanie decyzji mających wpływ na jej funkcjonowania.