Blog

O fundacji – najważniejsze informacje

Fundacja to forma organizacji pozarządowej. Jej najważniejszym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut mówiący o regułach dysponowania kapitałem.

Fundacje po stowarzyszeniach stanowią drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.

Fundacja jest bezosobowa, czyli nie jest uzależniona od osób fizycznych.

W Polsce fundacje działają w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40).

Od grudnia 2015 roku fundacjom przysługuje status organizacji społecznych.

Dowiedz się więcej na temat spółki partnerskiej

Rodzaje i charakterystyka spółek

Przedstawiamy krótkie zestawienie najważniejszych cech form prawnych przewidzianych przez prawo handlowe. Zachęcamy do zapoznania się z zaletami i wadami spółek. Jeśli stoją Państwo przed wyborem formy prowadzonej działalności być może poniższy filmik ukaże Państwo szeroki wachlarz dostępnych opcji lub pomoże podjąć decyzję.

Kapitał zapasowy w spółce

Kapitał zapasowy ma na celu pokrycie ewentualnych strat. Przeznacza się na niego co najmniej 8% zysku za określony rok obrotowy do momentu aż osiągnie on ⅓ wartości kapitału zakładowego.

Na cel ten przekazywane są nadwyżki powstałe w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz dopłaty regulowane przez akcjonariuszy domagających się w zamiany uprawnień ich dotychczasowych akcji.

Do rozdysponowywania kapitałem zapasowym uprawnione jest walne zgromadzenie. Z tego tytułu muszą zostać jednak pokryte straty wykazane w sprawozdaniu finansowym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest zobowiązana do utworzenia kapitału zapasowego. Wymagane jest wyłącznie gromadzenie środków na pokrycie kapitału zakładowego. Utworzenie kapitału zapasowego jest dozwolone jednak kodeks w żaden sposób nie określa reguł jego powstawania i funkcjonowania. Kluczowe w tym zakresie będą zatem postanowienia umowy spółki oraz uchwały podejmowane przez zgromadzenie wspólników.

Obowiązki organów spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działają organy, które mają swoje określone obowiązki.

Wyróżniamy trzy rodzaje organów w spółce z o.o.:

1) Zgromadzenie wspólników
Do kompetencji zgromadzenia należy m.in.:
– podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki,
– wybór członków pozostałych organów spółki i określenie jaki będzie sposób reprezentacji spółki przez zarząd,
– podejmowanie uchwał w sprawie zmian spółki,
– decyzja o rozwiązaniu, rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności spółki i sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

2) Zarząd
Obowiązki, które spoczywają na zarządzie to:
– prowadzenie spraw spółki,
– reprezentacja spółki we wszystkich czynnościach sądowych oraz pozasądowych.

3) Organy nadzorczo-kontrolne:
a) Rada Nadzorcza i/lub
b) Komisja Rewizyjna.

Do obowiązków rady nadzorczej należy:
– stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach,
– badanie sprawozdania z działalności spółki i sprawozdania finansowego.

Do obowiązków komisji rewizyjnej należy:
– ocena sprawozdań i wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
– złożenie corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Jak długo trwa założenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest procesem szybkim i niezbyt skomplikowanym. Wszystkich formalności z nim związanych można dopełnić w przeciągu zaledwie jednej doby.

Pierwszym krokiem, który musi zrobić przedsiębiorca jest wypełnienie wniosku o wpis do CEIDG w Urzędzie Gminy. Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej to baza przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi. Z wnioskiem CEIDG przedsiębiorca musi złożyć wniosek o przyznanie numeru NIP i REGON.
Następnie przedsiębiorca musi zgłosić firmę jako płatnik składek ZUS. Kolejno powinien zgłosić sam siebie do obowiązkowych składek ubezpieczeniowych. Przedsiębiorca ma na to czas 7 dni od dnia w którym rozpoczyna działalność.

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie się do rejestru VAT, jednak jest to dobrowolne. Działalność jako czynny podatnik VAT można rozpocząć dzień po złożeniu wniosku.

Kto powinien reprezentować spółkę cywilną?

Funkcjonowanie spółki cywilnej zostało uregulowane w kodeksie cywilnym, a nie kodeksie spółek handlowych, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych spółek.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i to właśnie przede wszystkim to wyróżnia ją na tle reszty podmiotów gospodarczych. Wynika z tego, że podmiotami prawa są wspólnicy spółki, a nie sama spółka. Są oni również współwłaścicielami zgromadzonego w ramach spółki kapitału i to oni odpowiadają za wszelkie zobowiązania związane z działalnością spółki.

Wspólnicy rejestrując spółkę za pomocą wniosku CEIDG-1 jej interesy będą prowadzić pod swoim nazwiskiem.

Spółka cywilna nie posiada organów, a wszelkie decyzje podejmują osobiście jej wspólnicy. To oni również reprezentują spółkę. Ważne jest aby nie mylić prowadzenia spraw spółki z jej reprezentacją. Za pierwsze uznaje się czynności podejmowane by spółka mogła normalnie funkcjonować. Reprezentacja to czynności które przekraczają zakres tych zadań. Ponadto jest to również występowanie przed podmiotami spoza spółki, zawieranie umów oraz podejmowanie decyzji mających wpływ na jej funkcjonowania.

Wkład niepieniężny do spółki – nieruchomości

Kapitał zakładowy w spółce odgrywa niezmiernie istotną rolę. Z tego względu ustala się środki majątkowe niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej i spełnienia celów określonych w umowie. Udziały, które stanowią kapitał zakładowy określają również pozycję poszczególnych wspólników w spółce oraz są gwarancją zabezpieczenia interesów przyszłych wierzycieli.

Kapitał zakładowy można pokryć zarówno środkami pieniężnymi, jak i aportami. Wkładem niepieniężnym mogą być prawa zbywalne, jak również świadczenie usług bądź pracy. Bardzo popularnym wkładem do kapitału są nieruchomości, zarówno gruntowe, zabudowane, budynkowe, lokalowe, jak i niezabudowane.

Aby przedsiębiorca mógł wnieść nieruchomość jako aport do spółki musi dysponować następującymi tytułami:
-prawo własności,
-udział we współwłasności,
-prawo użytkowania wieczystego,
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Co jednak bardzo ważne, aportem nie mogą być dzierżawa bądź najem nieruchomości, a także służebności gruntowe oraz osobiste hipoteki.

aport

Chcesz założyć firmę? Zobacz jak to zrobić -> KLIK

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Zapraszamy na naszą STRONĘ GŁÓWNĄ po więcej informacji o spółkach!

Umorzenie udziałów polega na unicestwieniu praw, które wynikają z udziałów. Jeżeli zatem wspólnik posiada jeden udział wówczas w momencie jego umorzenia automatycznie przestaje być wspólnikiem. Co bardzo ważne umorzenie musi wynikać z umowy spółki, która jednocześnie może w ogóle nie przewidywać takiej możliwości.

Rodzaje umorzeń:
1. Dobrowolne – następuje za zgodą wspólnika, może być zarówno odpłatne, jak i darmowe. Następuje ono z tytułu czystego zysku bądź poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Jeżeli dotyczy wyłącznie czystego zysku wówczas zasada iż kapitał zakładowy stanowi sumę udziałów liczoną według ich wartości nominalnej przestaje działać.

2. Przymusowe – następuje bez zgody wspólnika, często nawet wbrew jego woli. Można je zastosować jeżeli stanowi tak umowa spółki, a uchwała wspólników musi powołać się na odpowiedni paragraf umowy spółki.

3.Szczególne – wymaga uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.   

Forma opodatkowania spółki cywilnej

Decydując się na otworzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przedsiębiorca musi dokonać jeszcze jednej poważnej decyzji, która będzie bardzo poważnie rzutowała na jej późniejsze funkcjonowanie, chodzi o jej formę opodatkowania.

Do wyboru przedsiębiorcy są:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według dwustopniowej skali podatkowej (18%, 32%),
– opodatkowanie podatkiem liniowym o wysokości 19%,
– opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– opodatkowanie według karty podatkowej.

Niestety nie jest także, że wszyscy wspólnicy mogą wybierać spośród czterech wariantów. Podatek na zasadach ogólnych może wybrać każdy. W zależności od osiąganych dochodów będzie je ewidencjonować w podatkowej książce przychodów i rozchodów bądź księdze rachunkowej. Dokładne taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku podatku liniowego.
Karta podatkowa dostępna jest natomiast wyłącznie dla ściśle określonej listy przedsiębiorców. Wówczas do naczelnik urzędu skarbowego ustali rzeczywistą wysokość podatku.