Kogo można powołać na likwidatora w spółce z o.o.?

Względem likwidatorów stosuje się te same ograniczenia, co do członków zarządu i rady nadzorczej w spółce z o.o.. Nie możesz zatem powołać na likwidatorów spółki osoby, która: 

  • nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli nie jest pełnoletnia albo została ubezwłasnowolniona częściowo albo całkowicie,
  • została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach kodeksu spółek handlowych. Co ważne, zakaz ten ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary,
  • orzeczono względem niej zakaz pełnienia funkcji w organach spółki kapitałowej. Zakaz ten oraz środek karny orzekane są na czas określony. Po jego upływie zdolność pełnienia funkcji w zarządzie spółki zostaje przywrócona,
  • piastuje funkcję w radzie nadzorczej albo komisji rewizyjnej – osoby te bowiem wiąże zakaz łączenia stanowisk w organach nadzorczych i zarządzających. Członek jednego z wymienionych wcześniej organów, jeśli zamierza pełnić funkcję likwidatora, powinien uprzednio zrezygnować ze stanowiska w radzie nadzorczej albo komisji rewizyjnej. 

Likwidatorem może być udziałowiec, albo osoba spoza grona wspólników spółki. Udziałowcy mogą także zdecydować, że część likwidatorów powołują spośród siebie, a część wybiorą w inny sposób. Podobnie, jak w przypadku członków zarządu, w umowie spółki można wskazać kryteria wyboru likwidatorów. Możliwe jest także określenie wymagań, jakie kandydaci na to stanowisko powinni spełniać.