Spółka wodna

Utworzenie spółki wodnej następuje poprzez sporządzenie pisemnej umowy pomiędzy co najmniej trzema osobami fizycznymi lub prawnymi. Założyciele uchwalają statut spółki oraz dokonują wyboru zarządu i innych organów spółki. Spółki wodne podlegają nadzorowi starosty. Starosta zatwierdza statut spółki w drodze decyzji. Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu. Spółki wodne nie działają w celu osiągnięcia zysku, ale mogą wypracować zysk netto, który musi być przeznaczony na cele statutowe spółki.

Spółki wodne służą do:

  • zapewnienia wody dla ludności w tym uzdatnienia i dostarczania wody,
  • ochrony wód przed zanieczyszczeniem w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • ochrony przeciwpowodziowej,
  • wykorzystania wody do celów przeciwpożarowych,
  • utrzymania wód.