Umowa sprzedaży udziałów w spółce

Sporządzenie umowy sprzedaży udziałów w spółce stanowi pierwszy krok na drodze ich zbycia. Jest to dokument, który aby być prawomocnym, musi zostać poświadczony notarialne. Notariusz nie jest jednak osobą, która zajmuje się jego sporządzeniem lub w jakikolwiek sposób odpowiada za jego treść. Osobą, która jest odpowiedzialna za przygotowanie umowy sprzedaży udziałów jest sprzedający, nie ma jednak znaczenia czy opracuje ją samodzielnie czy podejmie współpracę z prawnikiem bądź doradcą gospodarczym.

Umowa sprzedaży udziałów powinna zawierać kilka obowiązkowych elementów:
– data, miejsce zawarcia,
– informacje o stronach umowy,
– oświadczenie sprzedającego o posiadaniu udziałów, o tym że nie są one obciążone, oświadczenie o otrzymaniu zgody na zbycie udziałów od zgromadzenia wspólników, wysokości kapitału zakładowego, oświadczenie, że transakcja nie narusza warunków umowy,
– informacje o liczbie i wartości udziałów,
– oświadczenie nabywającego, że zobowiązuje się do powiadomienia spółki o nabyciu udziałów,
– cena i sposób zapłaty,
– postanowienia końcowe,
– podpis sprzedającego, kupującego oraz notariusza.