Zwołanie zgromadzenia wspólników

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zwołuje co do zasady zarząd. Dokonuje tego za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zawiadomienie może być także wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Uchwały na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników można również powziąć bez formalnego zwołania zgromadzenia. Jest to możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w siedzibie spółki, chyba że umowa spółki wskazuje inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzenie wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wyrażą na to zgodę na piśmie.