Działalność nierejestrowa – kto może nie rejestrować firmy?

Każda działalność osoby fizycznej wymaga posiadania wpisu w rejestrze VAT. Rejestrem właściwym dla osób fizycznych jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Wymóg zarejestrowania przedsiębiorstwa wynika zarówno z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak i z dniem wejścia w życie ustawy o Prawie Przedsiębiorców.

W życie weszła jednak ustawa, która przewiduje wyjątki od reguły. W niektórych przypadkach, możliwe będzie prowadzenie działalności nieewidencjonowanej, jeżeli dotychczas nie posiadała ona w przeciągu 60 miesięcy przedsiębiorstwa i nie przekroczy w żadnym miesiącu sumy przychodów odpowiadającej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca ma pełne prawo do wyboru, czy chce on prowadzić działalność nieewidencjonowaną, czy może od razu złoży wniosek o rejestrację w CEIDG. W przypadku przekroczenia limitu progu przychodu firmy, to w terminie 7 dni zobligowany będzie do złożenia odpowiedniego wpisu w rejestrze. Bardzo ważne jest pilnowanie terminu, ponieważ w przeciwnym razie dojdzie do wykroczenia, które podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.