Zgromadzenie wspólników stanowi obligatoryjny organ?

Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Władza w przedsiębiorstwie, jaką posiadają wspólnicy to między innymi podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym zarówno dla firmy, jak i jej wspólników. Wszystkie inne organy natomiast delegowane są do pełnienia określonych funkcji właśnie przez zgromadzenie. Jaką więc władzę sprawuje się w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Wyróżnić można trzy grupy, w których zawarte mogą być regulacje, prawa, obowiązki oraz uprawnienia wspólników:

  1. przysługujące na podstawie ustaw Kodeksu Spółek Handlowych
  2. przysługujące na zgromadzeniu wspólników na podstawie ustawy
  3. przyjęte do rozpoznania przez zgromadzenie

I tak, w zależności od grupy zadania obejmować mogą zatwierdzanie sprawozdania finansowego, dokonywanie zmian w umowie, podwyższanie kapitału zakładowego, powoływanie członków zarządu, podział zysku i innego tego typu podobne czynności. Zgromadzenie wspólników stanowi obligatoryjny organ spółki zoo i jest także organem władzy skupiającym wszelką władzę wspólników oraz podejmującym decyzje strategiczne.