Jak dokonać zmian w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wszelkie modyfikacje, które podjęte zostały przez właścicieli i wspólników powodują, że treść obecnie zawartej umowy musi także ulec zmianie. W takiej sytuacji wymagana jest uchwała wspólników, która podjęta powinna zostać podczas zgromadzenia.

Istnieje także sytuacja kiedy nie ma konieczności zwoływania zebrania. Warunki, jakie muszą być wówczas spełnione to m.in. obecność wszystkich udziałowców kapitału zakładowego i brak sprzeciwu co do wnoszonej sprawy.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, dokument dotyczący zmiany musi zapaść większością ⅔ głosów. Natomiast jeżeli modyfikacja dotyczy istotnej części firmy np. jej przedmiotu działalności, to wówczas konieczne jest zdobycie większości liczonej jako ¾ głosów.

Poza podjęciem uchwały należy także zarejestrować zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu wspólnicy składają formularz KRS-Z3, a następnie przesyłają w formie elektronicznej lub tradycyjnie do odpowiedniego urzędu. Oprócz zmiany umowy wymagany jest także załącznik w postaci protokołu ze zgromadzenia wspólników.