Co warto wiedzieć na temat spółki komandytowej?

Spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik, a drugi posiada ograniczoną odpowiedzialność.

Jakie inne informacje są istotne przy zakładaniu spółki komandytowej?

1. Wspólnikami w spółce komandytowej mogą zostać osoby fizyczne i prawne.

2. W tej spółce występują dwa rodzaje wspólników – minimum jeden komplementariusz i minimum jeden komandytariusz.

3. Ten sam wspólnik nie może być w tym samym momencie komplementariuszem oraz komandytariuszem.

4. Spółka komandytowa jest firmą, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, przy czym firma tej spółki powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy.

5. Umowa działalności gospodarczej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

6. Ustawa przewiduje, że komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki.