Odwołanie prokurenta spółki

Zacznijmy od tego, czym jest prokura?
To rodzaj pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę, które musi zostać zgłoszone we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Prokurent po jej ustanowieniu ma możliwość podejmowania działań w imieniu spółki.

Czy wspólnicy spółki mogą odwołać prokurenta?
Wspólnicy spółki mogą zrezygnować z udzielonej prokury w przypadku, gdy zauważą, że podejmowane przez prokurenta czynności stwarzają realne ryzyko funkcjonującemu na rynku podmiotowi.

W jaki sposób odwołać prokurenta?
Odwołanie prokurenta powinno zostać poprzedzone złożeniem odpowiedniego wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prokurent musi w odpowiednim czasie zostać poinformowany o odwołaniu. Z momentem doręczenia prokurentowi pisma z odwołaniem stanie się ono skuteczne, o ile w odwołaniu nie zastrzeżono późniejszego terminu.

Z wnioskiem do KRS wspólnicy powinni dostarczyć również dokumenty świadczące o odwołaniu prokury oraz dowód wpłaty opłat od wniosku.