Kowenanty finansowe

Kowenanty finansowe to stwierdzenie pochodzące z angielskiego sformułowania financial covenants, które można przetłumaczyć jako”zobowiązania finansowe”. Takie tłumaczenie jest jednak trochę mylące, ponieważ kowenanty w istocie stanowią zapewnienie danego podmiotu o tym, że określone wskaźniki finansowe, będą utrzymywać się na ustalonym poziomie lub w ramach ustalonych widełek.

Kowenanty najczęściej można spotkać  w umowach, które dotyczą finansowania dłużnego, przykładowo w umowie kredytu, leasingu czy faktoringu.

Konwenty zakładają, że przez cały okres trwania finansowania dłużnego, kredytobiorca utrzymywać będzie stan swoich finansów na określonym poziomie. Z punktu widzenia kredytobiorcy, kowenanty stanowią sposób monitorowania kondycji finansowanego podmiotu, a przez to terminowej spłaty zobowiązań.

Przykłady kowenantów:

  • wypłata dywidendy,
  • niewypłacalność emitenta,
  • niedokonanie w terminie płatności z tytułu obligacji innych wyemitowanych serii,
  • zmiana profilu działalności emitenta,
  • naruszenie wskaźnika finansowego.