Obowiązki likwidatora spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z wyznaczeniem konkretnych likwidatorów. Zazwyczaj są to członkowie zarządu wskazani przez zgromadzenie wspólników. Zdarza się też, że osoba likwidatora jest z góry określona w umowie spółki.

Jakie są obowiązki likwidatora spółki z o.o.?
Pierwszym krokiem w otwarciu likwidacji spółki jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Protokół z zebrania, razem z uchwałą, powinien zostać złożony w sądzie rejestrowym w terminie do siedmiu dni od podjęcia decyzji o likwidacji.

Koniecznym krokiem jest ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednocześnie likwidatorzy powinni wezwać wszystkich wierzycieli spółki do zgłoszenia ewentualnych roszczeń (w terminie do 3 miesięcy od ogłoszenia).

Kolejnym obowiązkiem likwidatorów jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji (nie później, niż 15 dni po podjęciu uchwały). Dalsze czynności likwidacyjne wiążą się z koniecznością zamknięcia wszystkich interesów spółki – upłynnieniem majątku, rozwiązaniem umów, ściągnięciem należności i wypełnieniem zobowiązań wobec wierzycieli.

Końcowy etap likwidacji polega na podziale majątku między wspólników. Może się to odbyć tylko w sytuacji, gdy wszystkie wierzytelności zostały uregulowane lub odpowiednio zabezpieczone. Następnie, konieczne jest złożenie wniosku o wykreślenie spółki z o.o. z KRS.