Czy małoletni może być przedsiębiorcą?

Często zadajemy sobie pytanie czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą.

Osoba niepełnoletnia to osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Natomiast kobieta może osiągnąć pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa.

Czy małoletni posiada zdolność do czynności prawnych?

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Małoletnich możemy podzielić na dwie grupy:

  • tych, którzy są pozbawieni całkowicie zdolności do czynności prawnych – są to osoby od chwili narodzin do 13 roku życia. Osoby te nie mogą dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu.
  • tych, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Są to osoby będące w wieku od 13 do 18 roku życia. Osoby te mogą działać we własnym imieniu, ale co do zasady, aby czynności przez które małoletni zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem były ważne, musi zostać wyrażona zgoda przedstawiciela ustawowego małoletniego (rodzica lub opiekuna). Jeżeli zatem przedstawiciel ustawowy takiej zgody nie wyrazi czynność dokonana przez małoletniego jest nieważna.

Czy małoletni może prowadzić działalność?

Małoletni, który nie posiada zdolności do czynności prawnych, nie może być przedsiębiorcą. Małoletni nieposiadający zdolności do czynności prawnych nie mogą wykonywać działalności gospodarczej we własnym imieniu i dokonywać skutecznie czynności prawnych z nią związanych.

W przypadku małoletniego w wieku od 13 do 18 roku życia istnieje możliwość, aby posiadał własną działalność gospodarczą, ale musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, aby mieć prawo we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, a także składać skutecznie prawnie oświadczenia woli.