Odpowiedzialność członka Zarządu za zaległości podatkowe

Za zaległości podatkowe może ponosić odpowiedzialność członek Zarządu Spółki z o.o. lub spółki z o.o. w organizacji, jak również byli członkowie. W przypadku byłych członków zarządu odpowiedzialność ogranicza się jednak do zaległości, których termin płatności minął w czasie pełnienia funkcji członka Zarządu.

Jeżeli spółka w organizacji nie miała powołanego Zarządu wówczas za zaległości odpowiedzialność ponosi pełnomocnik spółki, a w przypadku jego braku wspólnicy.

Warto zaznaczyć czym w zasadzie są zaległości podatkowe. Są to podatki niezapłacone w terminie, niezapłacona w terminie zaliczka na podatek, rata podatku nie wypłacona w terminie, należny zwrot podatku bądź nadpłaty podatku, koszty postępowania egzekucyjnego oraz odsetki za zwłokę.

Członek Zarządu może uniknąć odpowiedzialności za zaległości podatkowe jeżeli wykazał w odpowiednim terminie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o..

Członek Zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się w całości bądź części nieskuteczna.