Zakazane kody PKD

W jednym z poprzednich wpisów przedstawiliśmy sekcje kodów PKD, dzisiaj zajmiemy się tymi, które są zakazane dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jeśli chcesz zobaczyć tamten wpis – KLIKNIJ TUTAJ.

Rejestracja każdego podmiotu gospodarczego wiąże się z konkretnym określeniem profilu jego działalności. Umożliwiają to kody PKD, czym one są?

Kody PKD to Polska Klasyfikacja Działalności, jest to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze.

W przypadku rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje lista tak zwanych “zakazanych” kodów PKD. Wpis działalności gospodarczej, zdefiniowanej takim kodem, do rejestru sądowego jest niemożliwy, w procedurze tradycyjnej sąd wezwie wspólników spółki do zmiany umowy spółki, a w procesie rejestracji w systemie S24 oddali wniosek.

Jaka jest list zakazanych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności?
PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego
PKD 65.11.Z – Ubezpieczenia na życie
PKD 65.12.Z – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
PKD 65.20.Z – Reasekuracja
PKD 65.30.Z – Fundusze emerytalne
PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi
PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
PKD 85 – Edukacja
PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
PKD 99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne