Rodzaje postępowania upadłościowego

Wyróżniamy w polskim prawie:
1. upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego;
2. upadłość z możliwością zawarcia układu.

1.
Ten rodzaj postępowania upadłościowego polega na zbyciu majątku upadłego wchodzącego w skład masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli z uzyskanych w ten sposób funduszy. Upadły jest pozbawiony prawa zarządu i dysponowania swoim majątkiem – musi go wskazać i wydać syndykowi. Syndyk zobowiązany jest do dokonania likwidacji masy upadłości za pośrednictwem sprzedaży składników w postaci przedsiębiorstwa, ruchomości bądź nieruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie albo zbycie innych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości. Uzyskane fundusze zostają podzielone między wierzycieli na podstawie planu podziału. Po dokonaniu wszystkich tych czynności sąd upadłościowy stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego, a upadły odzyskuje prawo do dysponowania majątkiem.

2.
Ten rodzaj postępowania upadłościowego prowadzony jest gdy wierzyciele są zainteresowani w utrzymaniu przedsiębiorstwa upadłego, którego funkcjonowanie stwarza możliwość zaspokojenia choćby części ich wierzytelności. Masą upadłości zarządza co do zasady upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego. Ważne jest to, że przedsiębiorstwo upadłego nadal funkcjonuje.
Upadły, wierzyciel lub nadzorca są zobowiązani do zgłoszenia propozycji układowych. Po wykonaniu odpowiedniego układu sąd stwierdza ten fakt postanowieniem, a upadły odzyskuje prawo do dysponowania majątkiem.

Po ogłoszeniu upadłości sąd upadłościowy może zmienić tryb postępowania upadłościowego pod warunkiem zaistnienia odpowiednich przesłanek.