Absolutorium

Absolutorium to określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego.

Udzielenie absolutorium = stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym.

Istota absolutorium to brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie do programu czy składu organu wykonawczego.

Absolutorium jest jedną z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym. W Polsce według przepisów prawa Sejm może kontrolować rząd. Rada Ministrów zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o zadłużeniu państwa w terminie do 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego. Sejm podejmuje w ciągu 90 dni uchwałę dotyczącą udzielenia lub odmowy absolutorium.

Jeżeli Rada Ministrów nie uzyskała absolutorium, musi podać się do dymisji.