Obowiązki organów spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działają organy, które mają swoje określone obowiązki.

Wyróżniamy trzy rodzaje organów w spółce z o.o.:

1) Zgromadzenie wspólników
Do kompetencji zgromadzenia należy m.in.:
– podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki,
– wybór członków pozostałych organów spółki i określenie jaki będzie sposób reprezentacji spółki przez zarząd,
– podejmowanie uchwał w sprawie zmian spółki,
– decyzja o rozwiązaniu, rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności spółki i sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

2) Zarząd
Obowiązki, które spoczywają na zarządzie to:
– prowadzenie spraw spółki,
– reprezentacja spółki we wszystkich czynnościach sądowych oraz pozasądowych.

3) Organy nadzorczo-kontrolne:
a) Rada Nadzorcza i/lub
b) Komisja Rewizyjna.

Do obowiązków rady nadzorczej należy:
– stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach,
– badanie sprawozdania z działalności spółki i sprawozdania finansowego.

Do obowiązków komisji rewizyjnej należy:
– ocena sprawozdań i wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
– złożenie corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.