PROKURA

Pojęciem prokury określamy specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurenta), którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Prokura daje prawo do dokonywania czynności (sądowych i pozasądowych) związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (z wyjątkiem zbywania i obciążania przedsiębiorstwa i nieruchomości).

Jakie są rodzaje prokury?
1. Samodzielna – prokurent działa samodzielnie;
2. Łączna – dla dokonania czynności prawnej konieczne jest współdziałanie wszystkich prokurentów. W praktyce funkcjonuje także, prokura łączna nieprawidłowa, która polega na tym, że dla dokonania czynności konieczne jest współdziałanie prokurenta z inną osobą, która prokurentem nie jest.
3. Oddziałowa – zakres umocowania prokurenta ograniczony jest do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

Powstanie prokury – chwila jej udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności;
Prokura wygasa na skutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy oraz wraz ze śmiercią prokurenta. Częściowa lub całkowita utrata przez prokurenta zdolności do czynności prawnych również powoduje wygaśnięcie prokury.

Ile kosztuje zgłoszenie prokury?
Prokura musi być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego zaraz po tym gdy prokurent zostanie powołany. Koszt takiego wpisu to opłata sądowa wynosząca 400 zł. Do tego należy doliczyć jeszcze opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wysokość tej opłaty to 250 zł.

prokura