Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest rodzajem rejestru publicznego, za którego funkcjonowanie odpowiadają sądy rejestrowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego początki sięgają do 2001 roku. KRS pozwala uzyskać informacje o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju. Od czerwca 2012 elektroniczne odpisy aktualne z KRS można pobrać bezpłatnie w Internecie.

KRS składa się z:
I – Rejestr Przedsiębiorców;
II – Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
III – Rejestr Dłużników Niewypłacalnych;

Od czerwca 2012 roku każdy, kto chce otrzymać informacje o danym podmiocie nie musi iść do urzędu. Może pobrać wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru.

krajowy-rejestr-sadowy