Zbycie udziałów spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych, to oznacza, że każdy ze wspólników zobligowany jest do wniesienia wkładu pokrywającego kapitał zakładowy. W ten sposób wspólnicy pozyskują udziały.

Czym jest udział w spółce z o.o.?

Zgodnie z przepisami prawa handlowego udział to podstawowy element wyznaczający pozycję prawną wspólnika spółki z o.o.. Udział jest to z jednej strony ułamek kapitału zakładowego o pewnej wartości pieniężnej, z drugiej wysokość praw i obowiązków w spółce.

Zbycie udziału w spółce
Udziały spółki mogą być przedmiotem czynności prawnej o charakterze rozporządzającym, w wyniku której następuje jego zbycie w całości lub w części. Każdy wspólnik posiadający udział ma prawo do zbycia jego całości lub części.

Zbycie części udziału

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość zbycia części udziału. Warto pamiętać o tym, że w wyniku tej czynności nie mogą powstać udziały o wartości nominalnej niższej aniżeli minimalne ustawowe minimum, czyli 50 złotych.

Umowa zbycia udziałów

Zbycie udziałów lub części jest regulowane umową sprzedaży, darowizny bądź też zamiany. Zbycie udziałów powinno być dokonywane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.

Zgoda spółki potrzebna na zbycie udziałów

Jeżeli zbycie udziałów musi zostać poprzedzone udzieleniem zgody spółki, to w takiej sytuacji udzielona jest ona przez zarząd w formie pisemnej. Jeżeli zgoda nie została udzielona, to sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie udziałów tylko jeżeli istnieją ważne powody. W takim przypadku sąd rejestrowy wyznacza spółce termin w celu przedstawienia innego nabywcy.