Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo to z jednej strony czynność prawna, która jest oświadczeniem woli mocodawcy upoważniająca osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Z drugiej zaś strony to dokument, na mocy którego udzielane jest pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo ogólne charakteryzuje się tym, że zawierane jest w dowolnej formie. Podstawą prawną udzielenia pełnomocnictwa jest Kodeks cywilny. Ta forma pełnomocnictwa obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wraz z 1 lipca br. zaczną obowiązywać nowe przepisy na mocy których przestanie obowiązywać zasada, że pełnomocnictwo składa się w organie podatkowym dopiero wtedy, gdy toczy się sprawa. To rozwiązanie przyniesie wiele korzyści w szczególności dla osób, które korzystają z pomocy biur rachunkowych oraz doradców podatkowych.

Jak jest teraz?

Obecnie jeszcze obowiązuje zasada, że udzielenie pełnomocnictwa jest okazywane fiskusowi po wszczęciu postępowania.
Od lipca 2016 roku płatnik będzie miał możliwość wyznaczenia pełnomocnika, którym będzie mogło być biuro rachunkowe lub doradca podatkowy. Pełnomocnik będzie mógł zająć się w jego imieniu wszystkimi sprawami podatkowymi.

Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych

Od lipca zacznie obowiązywać Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, do którego dostęp będą miały wszystkie organy podatkowe.

Czym charakteryzuje się pełnomocnictwo ogólne?

Na podstawie tej formy pełnomocnictwa pełnomocnik ma możliwość załatwiania spraw w imieniu strony postępowania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Tego rodzaju pełnomocnikiem będzie mógł być także kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu podatkowego.

Obowiązkiem mocodawcy jest zgłoszenie zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej.